Jesteś tutaj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu BIP Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie

 

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie (dalej: Klinika) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.uks.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 2000r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: kwiecień 2019r.

Data sporządzenia deklaracji i metoda ocenydostępności cyfrowej:

Deklarację sporządzono dnia 4.04.2019r.
Pierwsza publikacja deklaracji: 4.04.2019r.
Ostatnią ocenę dostępności sporządzono i opublikowano dnia 12.01.2021r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Maciejem Kozłowskim, Stanowisko ds. Informatyki, tel.: 12 424 55 55 wew. 580. e-mail: redakcja@uks.com.pl

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości obrazu, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,

 2. wskazanie, o którą stronę (podstronę) internetową chodzi

 3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Klinika zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Klinika zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Klinika odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl)

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona główna serwisu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, białe litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • strona posiada wyszukiwarkę
 • nawigacja za pomocą klawisza Tab
 • brak pułapek klawiaturowych


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.
 

Poniżej wymieniono istniejące niezgodności:

 • zamieszczone na stronie niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego
 • brak mechanizmu umożliwiającego pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych.
 • strona nie posiada mapy serwisu
 • niektóre fragmenty strony mogą posiadać fragmenty treści w języku innym niż określony dla strony, które nie są programowo oznaczone.

 

Na stronie zamieszczono deklarację dostępności.

 

Dostępność architektoniczna

 

Adres: Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków

Siedziba Kliniki jest przystosowana do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Budynek usytuowany jest w dzielnicy Krowodrza, w ścisłym centrum Krakowa, niedaleko Nowego Kleparza, równolegle do Al. Słowackiego. Do Kliniki można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji miejskiej. Łatwy dojazd możliwy jest tramwajami lub autobusami do przystanków: Nowy Kleparz lub Dworzec Towarowy. Najłatwiej dotrzeć do wejścia głównego budynku Klinki – poprzez główne wejście - które usytuowane jest od strony ul. Montelupich. Do budynku prowadzi chodnik, niewyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Przed budynkiem zlokalizowany jest ogólnodostępny parking (obowiązuje strefa płatnego parkowania) z wydzielonymi dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się z tyłu budynku. Będąc przed budynkiem należy kierować się w prawo od głównego wejścia, według oznakowania umieszczonego na budynku. Drzwi wejściowe zlokalizowane z tyłu do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników portierni przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. (12) 424 54 24.

Po wejściu do budynku po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się portiernia. Można w niej uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku. Przy Portierni znajduje się również defibrylator.

Po budynku można poruszać się swobodnie – korytarzem w lewo lub w prawo. Po lewej stronie od wejścia znajduje się szatnia. Na końcu korytarzy znajdują się przeszklone drzwi, a za nimi dalsze części budynku.

Schody mają taśmy antypoślizgowe.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Wyjątkiem jest oznakowanie przycisków w windzie Alfabetem Braille’a.

Korytarze w budynku mają szerokość min. 240 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

Windy w budynku są odpowiednio dostosowane dla osób mających problemy z poruszaniem się.

Aby skorzystać z toalety dla osób niepełnosprawnych należy skierować się do windy znajdującej się po lewej stronie (kierując się od głównego wejścia, poziom 0), zjechać na piętro -1, przejść przez drzwi antypożarowe znajdujące się po lewej stronie od windy oraz skierować się na wprost. Drzwi do toalety są szerokie na 1m, co ułatwia poruszanie wózkiem inwalidzkim.

Na terenie budynku znajdują się również oznaczenia poszczególnych części Klinki i informacje, które ułatwią poruszanie się po niej i umożliwią odnalezienie poszukiwanego pomieszczenia.

W budynku znajdują się dwie aule i sale konferencyjne. Z dwóch auli znajdujących się w budynku, jedna z nich (nr 66) jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Wejście do w/w auli (nr 66) znajduje się na piętrze -1.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem - za wyjątkiem pomieszczeń gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne.

 

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Klinika uprzejmie informuje, że ustawa o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243) wprowadziła nowe sposoby komunikowania się osób niesłyszących lub słabosłyszących. W związku z powyższym Klinika rozszerza katalog usług umożliwiających osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z KLiniką. Do dyspozycji osób niesłyszących lub słabo słyszących są 4 następujące sposoby kontaktu z Kliniką, można:

 1. napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków

 2.  wysłać e-mail na adres e-mail: sekretariat@uks.com.pl

 3. wysłać faks na numer faksu: 12 424 54 90 

 4. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 12 424 54 24

Autor: 
Administrator (admin)
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 31 Sierpień, 2021 - 09:50
Liczba wyświetleń: 
1145