Jesteś tutaj

Klauzula informacyjna dotycząca umowy cywilnoprawnej zawieranej z osobą fizyczną

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZATRUDNIONYCH W RAMACH UMOWY CYWILNO-PRAWNEJ

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - art. 13 ust. 1 i ust. 2, zwanego dalej "Rozporządzeniem", informuję, że:
 

1.   Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest SP ZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Montelupich 4, zarejestrowana pod numerem 0000006328, NIP 6751219110 , REGON 357070478, zwana dalej UKS.

2.   W UKS powołany został Inspektor Ochrony Danych - dane kontaktowe : adres e-mail iod@uks.com.pl .

3.   Cel przetwarzania danych i podstawy prawne.
Przetwarzanie obejmuje udostępnione przez Państwa dane osobowe niezbędne do zawarcia i realizacji umowy cywilno-prawnej w zakresie określonym obowiązującymi przepisami, w tym przepisami prawa cywilnego, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, prawa finansowego, w szczególności  wynikającymi z Kodeksu cywilnego.

4.   Udostępnianie danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy administratora, podmioty przetwarzające dane w jego imieniu, takie jak: zewnętrzna obsługa prawna, zewnętrzna obsługa informatyczna programu Kadrowo-Płacowego, oraz ewentualnie inni zgodnie z zadaniami wynikającymi z umowy, przy zachowaniu wymogów określonych obowiązującymi przepisami w tym wymogu poufności oraz w zakresie niezbędnym do dokonania danej czynności.

5.   Państwa dane osobowe przetwarzane są przez cały czas trwania umowy cywilno-prawnej a po jej zakończeniu przez okres określony obowiązującymi przepisami, w tym w zakresie archiwizacji.

6.   Przysługujące prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, przenoszenia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  jak również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

7.   Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym i jest konieczne w celu podanym w pkt.3.

8.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Autor: 
Administrator (admin)
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, Czerwiec 12, 2018 - 12:47
Liczba wyświetleń: 
666