Jesteś tutaj

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
UNIWERSYTECKIEJ KLINIKI STOMATOLOGICZNEJ w Krakowie

 

KRAKÓW 2016

 

Spis treści

 

 1. Postanowienia ogólne.

 2. Cele, zadania i zakres udzielanych świadczeń.

 3. Definicje i skróty.

 4. Struktura organizacyjna Kliniki.

 5. Dyrektor Kliniki.

 6. Pion Lecznictwa.

  1. Z-ca Dyrektora Kliniki ds. Lecznictwa.

  2. Kierownik Poradni.

  3. Pielęgniarka Koordynująca.

  4. Pielęgniarka Epidemiologiczna.

  5. Dział Farmacji.

  6. Centralna Rejestracja.

  7. Sterylizacja.

  8. Archiwum zakładowe.

 7. Pion Administracji.

  1. Biuro Dyrektora.

  2. Sekcja Kadr, Płac i Spraw Socjalnych.

  3. Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.

  4. Sekcja Techniczno - Gospodarcza.

  5. Zespół Recepcyjno – Informacyjny.

  6. Radca Prawny.

  7. Stanowisko ds. Informatyki.

  8. Stanowisko ds. Obrony Cywilnej.

  9. Stanowisko ds. BHP.

  10. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

  11. Stanowisko ds. Systemów zarządzania jakością.

  12. Inne Samodzielne Stanowiska.

 8. Pion Ekonomiczny.

  1. Główny Księgowy.

  2. Sekcja Rachunkowo – Finansowa.

  3. Sekcja Rozliczeń i Statystyki.

  4. Kasa.

 9. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej.

  1. Zasady Ogólne.

  2. Organizacja udzielania świadczeń w Poradniach.

  3. Warunki współdziałania pomiędzy jednostkami i komórkami organizacyjnymi Kliniki.

 10. Prawa i obowiązki pacjenta.

 11. Udzielanie świadczeń zdrowotnych, które mogą być zgodnie z przepisami Ustawy o działalności leczniczej lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością.

 12. Obowiązki Kliniki w Przypadku Śmierci Pacjenta.

 13. Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej.

 14. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych, programów zdrowotnych i projektów naukowo-badawczych.

 15. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania.

 16. Postanowienia końcowe.

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Regulamin określa:

  • firmę podmiotu,

  • miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,

  • rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,

  • cele i zadania podmiotu,

  • strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu,

  • sposób kierowania jednostką i komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.

  • organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu,

  • przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,

  • wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej (art. 28 ust. 4 Ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta),

  • organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat,

  • wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne wykonane poza systemem ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

  • udzielanie świadczeń dydaktycznych w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych, programów zdrowotnych i projektów naukowo-badawczych,

  • obowiązki w przypadku śmierci pacjenta,

  • warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

 2. Regulamin Organizacyjny wprowadza się na podstawie Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Art. 23 i 24 Ustawy).

 3. Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, zwana dalej Kliniką, jest podmiotem leczniczym funkcjonującym jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nie będący przedsiębiorcą. Działa pod firmą Poliklinika Stomatologiczna.

 4. Podmiotem tworzącym Kliniki jest Uniwersytet Jagielloński (UJ) zwany dalej Uczelnią.

 5. Pełna nazwa Kliniki brzmi: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie.

 6. Skrócona nazwa Kliniki brzmi: Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie (UKS w Krakowie).

 7. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest obiekt przy ul. Montelupich 4 w Krakowie.

 8. Siedzibą Kliniki jest Kraków.

 9. Obszarem działalności Kliniki jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 10. Klinika może podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami ochrony zdrowia, kształcenia i doskonalenia kadr medycznych oraz organizacjami międzynarodowymi realizującymi cele należące do zakresu działalności Kliniki oraz może być członkiem takich organizacji.

 11. Klinika może zawierać umowy o prowadzenie badań klinicznych w oparciu o obowiązujące przepisy.

 12. Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna przyjmuje do leczenia osoby obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym na podstawie odrębnych przepisów prawa i osoby korzystające ze świadczeń na innej podstawie.

 13. Klinika działa na podstawie:

  • Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) oraz przepisów wydanych na jej podstawie,

  • Ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135, t.j. Dz. U. 2008, Nr 164, poz. 1027),

  • Ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr. 277 poz. 1634 z późn. zm.),

  • Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, t.j. Dz.U. 2009, Nr 152, poz. 1223),

  • Ustawy z dn. 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009, Nr 52, poz. 417, t.j. Dz.U. 2012, poz. 159),

  • Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104),

  • Statutu Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej uchwalonego przez Senat i nadanego przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego,

  • Innych powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

 14. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zatrudnione w Klinice niezależnie od formy zatrudnienia, osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na rzecz Kliniki na podstawie umów cywilnoprawnych, pacjentów, osoby towarzyszące pacjentom, przy czym regulacje zawarte w niniejszym regulaminie podaje się do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń lub zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

II. CELE, ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ.

 1. Podstawowym zadaniem Kliniki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

 2. Klinika uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny, na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz może uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym przedstawicieli innych zawodów. Klinika może uczestniczyć w realizacji zadań i programów zdrowotnych oraz naukowych zlecanych przez instytucje naukowe, zakłady pracy, organizacje społeczne, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty.

 3. Klinika może uczestniczyć również w wykonywaniu zadań mających na celu podnoszenie wiedzy i standardów świadczeń medycznych; w tym zakresie Klinika może prowadzić badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe oraz uczestniczyć w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach tego typu.

 4. Do zadań Kliniki należy w szczególności:

  1. udzielanie stomatologicznych, ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w tym świadczeń diagnostycznych i laboratoryjnych, w ramach specjalności jej jednostek organizacyjnych,

  2. udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych Uczelni oraz, w miarę możliwości, także innych szkół prowadzących działalność dydaktyczną w dziedzinie nauk medycznych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów,

  3. realizacja specjalistycznego szkolenia podyplomowego w zakresie stomatologii,

  4. prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę medyczną.

 5. W zakres udzielanych przez Klinikę świadczeń zdrowotnych wchodzą świadczenia wszystkich specjalności stomatologicznych, a w tym: stomatologii ogólnej, stomatologii zachowawczej z endodoncją, stomatologii dziecięcej, periodontologii i chorób błony śluzowej jamy ustnej, ortodoncji i ortopedii szczękowo-twarzowej, chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej, protetyki stomatologicznej, implantologii stomatologicznej, zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia, fizjoterapii układu ruchowego narządu żucia, psychologii stomatologicznej oraz diagnostyki radiologicznej i laboratoryjnej na potrzeby stomatologii a także realizacja zadań z zakresu techniki dentystycznej i ortodontycznej.

 

III. DEFINICJE I SKRÓTY.

UKS – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, w skrócie także Klinika.

PESEL – Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności.

EKP – Elektroniczna Karta Pacjenta stanowi informatyczną, kartę indywidualną zawierającą dane pozyskiwane w czasie diagnostyki i przebiegu leczenia, łącznie ze skanami dokumentów papierowych przedstawianych przez pacjenta oraz zdjęć rtg zeskanowanych oraz wykonanych technologią cyfrową.

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

ZFŚS – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

GLD – Gabinet Lekarza Dyżurnego.

CAS – Centralne Ambulatorium Stomatologiczne.

MZ – Minister Zdrowia.

Lekarza Poradni – lekarz zatrudniony w Poradni, medycznej komórce organizacyjnej Kliniki.

Lekarz Dyżurny – Lekarz Poradni, udzielający świadczeń w Gabinecie Lekarza Dyżurnego właściwej Poradni.

GLD CAS – gabinet lekarza dyżurnego Centralnego Ambulatorium Stomatologicznego.

 

IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA KLINIKI.

 1. Strukturę organizacyjną Kliniki tworzą Pion Lecznictwa oraz komórki organizacyjne, zapewniające obsługę administracyjną, ekonomiczną oraz techniczną dla działalności leczniczej w zakresie stomatologicznych świadczeń zdrowotnych oraz dydaktyczno – badawczej.

 2. Schemat organizacyjny Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 3. Uniwersytecką Kliniką Stomatologiczną w Krakowie kieruje Dyrektor. Szczegółowy zakres zadań i uprawnień Dyrektora określa Statut Kliniki.

 4. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy:

  • Zastępcy ds. Lecznictwa,

  • Głównego Księgowego,

  • komórek organizacyjnych związanych z obsługą administracyjną, ekonomiczną i techniczną,

  • samodzielnych stanowisk pracy.

 5. Dyrektor kierując Kliniką wydaje zarządzenia, polecenia służbowe oraz komunikaty w formie pisemnej lub ustnej.

 6. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają stanowiska oraz podległe im jednostki i komórki organizacyjne, samodzielne stanowiska:

  1. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa,

  2. Główny Księgowy,

  3. Biuro Dyrektora,

  4. Radca Prawny,

  5. Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,

  6. Sekcja Kadr, Płac i Spraw Socjalnych,

  7. Samodzielne Stanowiska,

  8. Sekcja Techniczno-Gospodarcza,

  9. Zespół Recepcyjno-Informacyjny,

  10. inne stanowiska, których zależność od Dyrektora wynika z odrębnych przepisów.

 7. Poradnią, Ambulatorium lub inną równorzędną komórką organizacyjną związaną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych kieruje Kierownik.

 8. Jeżeli przepisy niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, komórkami organizacyjnym działalności ekonomicznej, administracyjnej i technicznej zapewniających obsługę Kliniki kierują Kierownicy, którzy organizują pracę podległych im jednostek oraz nadzorują pracowników.

 9. Poradnia, Ambulatorium jest podstawową komórką organizacyjną leczniczo-profilaktycznej działalności Kliniki.

 10. W każdej Poradni, Ambulatorium realizowane są:

  1. podstawowe świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii,

  2. świadczenia specjalistyczne zgodnie z profilem danej Poradni,

  3. świadczenia związane z działalnością naukowo-dydaktyczną,

  4. świadczenia objęte kontraktem z NFZ lub innymi umowami,

  5. świadczenia płatne przez pacjentów.

 11. W skład Poradni mogą wchodzić Zespoły Zadaniowe, Gabinety Lekarskie, w tym Gabinet Lekarz Dyżurnego.

 12. Rozkład pracy lekarzy ustala Kierownik w porozumieniu z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa natomiast pozostałego personelu zatrudnionego w Poradni w porozumieniu z Pielęgniarką Koordynującą.

 13. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa ustala w porozumieniu z kierownikami Poradni obowiązujący w danym okresie kalendarz stałych terminów pracy, odpraw klinicznych lekarzy i konsultacji.

 14. Personelowi zatrudnionemu na salach klinicznych nie wolno w nich przebywać po zakończeniu pracy, bez uzyskania zgody bezpośredniego przełożonego.

 

Zespoły Poradni, Zespoły Zadaniowe, Gabinety, Laboratoria.

Wymienione komórki są powoływane zarządzeniem Dyrektora w miarę potrzeb zarówno jako komórki samodzielne, jak i w ramach Poradni lub/i Centralnego Ambulatorium Stomatologicznego. Ich zadania określa stosowne zarządzenie Dyrektora Kliniki.

 

V. DYREKTOR KLINIKI.

 1. Dyrektor Kliniki jest jednoosobowym organem kierującym i zarządzającym oraz reprezentującym Klinikę na zewnątrz. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Kliniki i ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Kliniki, a w szczególności za:

  1. organizację i kierowanie Kliniką zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  2. poziom działalności leczniczo – profilaktycznej Kliniki,

  3. opracowanie planu finansowego i inwestycyjnego Kliniki,

  4. gospodarkę finansową Kliniki,

  5. wykonanie zarządzeń i wytycznych organów zwierzchnich,

  6. nawiązanie i utrzymanie współpracy z innymi zakładami służby zdrowia,

  7. współpracę z organizacjami związkowymi i zawodowymi działającymi na terenie Kliniki,

  8. obsadę personelu Kliniki, ustalanie wynagrodzenia, awansowanie, udzielanie urlopów pracownikom, a także premiowanie i nagradzanie personelu oraz gospodarkę zasobami ludzkimi,

  9. organizację pracy podległego personelu i wykonywanie uprawnień ich zwierzchnika służbowego,

 2. Dyrektor może upoważnić do zastępowania go w określonych sprawach swoich zastępców i kierowników komórek organizacyjnych Kliniki.

 3. Dyrektor może powierzyć, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, pracownikom Kliniki wykonywanie niektórych należących do niego uprawnień.

 4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Kliniki oraz sprawuje nadzór nad pracą lekarzy odbywających w Klinice staże podyplomowe i specjalizacyjne oraz inne formy dokształcania, jak kursy i praktyki zawodowe.

 5. Na czas swojej nieobecności Dyrektor wyznacza zastępcę określając zakres jego kompetencji.

 6. Dyrektor, wykonując swoje zadania, kieruje się wnioskami i opiniami przedstawianymi przez Radę Społeczną w zakresie Jej kompetencji.

 7. Dyrektor – poprzez swoich zastępców, kierowników Poradni, Sekcji oraz innych komórek organizacyjnych Kliniki – zaznajamia personel z obowiązującymi regulaminami, zarządzeniami z zakresu organizacji i działalności Kliniki.

 8. Dyrektor nadzoruje kształcenie i dokształcanie personelu, a w szczególności:

  1. występuje w porozumieniu z kierownikami komórek organizacyjnych Kliniki, z wnioskami o kierowanie personelu na dokształcanie zawodowe,

  2. na wniosek kierownika specjalizacji umożliwia lekarzom specjalizującym się odbycie stażu określonego w programie specjalizacji,

  3. zachęca personel do prowadzenia prac naukowych i ułatwia prowadzenie tych prac,

  4. w porozumieniu z kierownikami nadzoruje przebieg stażu podyplomowego oraz praktyk wakacyjnych studentów,

  5. dba o szkolenie i doszkalanie średniego i niższego personelu medycznego.

 9. Dyrektor składa w określonych przepisami terminach sprawozdania z działalności Kliniki oraz sprawuje nadzór nad dokładnym i terminowym opracowaniem statystyki medycznej.

 10. Dyrektor może powoływać w celu wykonywania określonych czynności stałe lub działające okresowo zespoły zadaniowe (komisje) nadając im właściwe kompetencje, uprawnienia oraz zakresy odpowiedzialności – w tym także co do wykonywania kontroli wewnętrznej bieżącej lub okresowej.

 11. Dyrektor określa wysokość odpłatności za świadczenia zdrowotne. Wykaz płatnych świadczeń określa Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 12. Dyrektor, jako Administrator danych, jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

 

VI. PION LECZNICTWA.

 1. Z-ca Dyrektora Kliniki ds. Lecznictwa.

  1. Z-ca Dyrektora Kliniki ds. Lecznictwa reprezentuje Dyrektora Kliniki w zakresie spraw dotyczących wykonywania świadczeń zdrowotnych.

  2. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem i jakością działalności:

   1. Poradni,

   2. Ambulatoriów,

   3. Zespołów Poradni,

   4. Zespołów Zadaniowych,

   5. Gabinetów Lekarskich,

   6. Pielęgniarki Koordynującej,

   7. Pielęgniarki Epidemiologicznej,

   8. Dział Farmacji,

   9. Pracowni, laboratoriów, sekcji, zespołów, samodzielnych stanowisk z obszaru świadczeń zdrowotnych,

   10. Sterylizacji,

   11. Centralnej Rejestracji,

   12. Archiwum zakładowego.

  3. Do obowiązków zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa należy w szczególności:

   1. organizowanie, nadzór merytoryczny i kontrola działalności medycznej w poszczególnych komórkach organizacyjnych pionu lecznictwa UKS,

   2. koordynacja pracy pionu lecznictwa i administracji poprzez stałą współpracę w tym zakresie z kadrą zarządzającą i kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Kliniki,

   3. organizacja kształcenia podyplomowego lekarzy Kliniki i stażystów, a w tym nadzór nad prawidłowym przebiegiem specjalizacji,

   4. udzielanie pomocy Pielęgniarce Koordynującej, Epidemiologicznej, w zakresie organizacji pracy oraz doszkalania średniego personelu medycznego,

   5. sprawowanie nadzoru nad dokumentacją medyczną oraz przeprowadzanie systematycznej jej kontroli,

   6. nadzór nad gospodarką lekami i produktami medycznymi Kliniki,

   7. przedstawianie Dyrektorowi Kliniki wniosków w zakresie spraw związanych z działalnością pionu lecznictwa,

   8. nadzór nad realizacją kontroli i zaleceń pokontrolnych Państwowego Inspektoratu Sanitarnego i innych instytucji powołanych do kontroli działalności leczniczej,

   9. koordynacja zebrań konsultacyjnych poradni, pracowni i innych komórek pomocniczych,

   10. sprawowanie łącznie z kierownikami poradni nadzoru nad pracą lekarzy stażystów i lekarzy rezydentów,

   11. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków związanych z działalnością leczniczą,

   12. współpraca z Dyrektorem Kliniki w zakresie właściwej organizacji pracy wyższego, średniego i niższego personelu medycznego,

   13. opiniowanie projektów zamówień, planów i umów dotyczących zakupu i serwisowania sprzętu oraz aparatury medycznej,

   14. kontrola realizacji przez medyczne komórki organizacyjne umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z płatnikiem publicznym powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (Narodowym Funduszem Zdrowia) oraz innych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

   15. przygotowywanie propozycji rozwiązań poprawiających jakość i efektywność działalności podstawowej (medycznej) Kliniki,

   16. koordynowanie prac nad standaryzacją postępowania medycznego w Klinice oraz nadzór nad procesem wdrażania i realizacji ustalonych standardów opieki medycznej; nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych formułowanych przez organy kontroli zewnętrznej oraz zaleceń wewnętrznych mających związek z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych,

   17. nadzór merytoryczny nad przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Klinikę w powierzonym zakresie,

   18. wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora UKS.

  4. Z tytułu nałożonych obowiązków Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa posiada uprawnienia w szczególności do:

   1. merytorycznej oceny podległego personelu,

   2. opracowania kryteriów doboru kadr medycznych w Klinice.

  5. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa zobowiązany jest do stałej współpracy z Dyrektorem Kliniki i z pracownikami Kadry Kierowniczej, do udziału w odprawach dyrekcyjnych.

 2. Kierownik Poradni.

  1. Kierownik odpowiada za sprawne kierowanie i zarządzanie Poradnią, pod względem merytorycznym, administracyjnym i gospodarczym, a w szczególności za właściwe leczenie pacjentów.

  2. Kierownik czuwa nad prawidłowym tokiem pracy Poradni, nadzoruje pod względem fachowym i etycznym pracę podległego personelu oraz dba o dyscyplinę pracy.

  3. Kierownik zawiadamia bezzwłocznie Dyrektora o każdym wykroczeniu przeciwko ustalonym zasadom pomocy lekarskiej, asysty stomatologicznej i pielęgniarskiej o nieprzestrzeganiu reguł etycznych oraz naruszaniu dyscypliny pracy.

  4. Kierownik ponosi odpowiedzialność za leczenie pacjentów w Poradni.

  5. Kierownik jest obowiązany w szczególności do:

   1. prawidłowej organizacja procesu diagnostyczno-leczniczego,

   2. zapewnienia odpowiedniego do aktualnych wymagań medycyny, obowiązujących standardów i możliwości Kliniki, poziomu merytorycznego i właściwej organizacji udzielanych świadczeń,

   3. dbania o wypracowanie przez Poradnię przypadającej na nią części kontraktu z NFZ,

   4. przestrzegania, aby każdy nowo przybyły pacjent do Poradni był niezwłocznie zbadany i aby była mu udzielona właściwa pomoc lekarska,

   5. bezwzględnego przestrzegania obowiązujących norm etycznych i praw pacjentów związanych z prowadzoną działalnością medyczną,

   6. podejmowania działań w celu zabezpieczenia nieprzerwanej realizacji zadań właściwej Poradni, Ambulatorium w celu ciągłości w udzielaniu świadczeń zdrowotnych stomatologicznych,

   7. zawiadamiania Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Kliniki o potrzebie zwołania konsylium lekarskiego w razie trudności w ustaleniu rozpoznania jednostki chorobowej,

   8. kontrolowania harmonogramu pracy lekarzy poradni,

   9. decydowania o sposobie leczenia pacjentów przyjmowanych w Poradni,

   10. uprzedzania przez lekarzy pacjentów, zgłaszających chęć przerwania leczenia wbrew opinii lekarskiej o następstwach takiej decyzji, co winno być odnotowane w indywidualnej dokumentacji medycznej i uzupełnione o pisemne oświadczenie pacjenta lub jego opiekunów, w którym znajdzie się stwierdzenie, że przerywa leczenie na własne żądanie i odpowiedzialność oraz, że został uprzedzony o następstwach przedwczesnego przerwania terapii,

   11. omawiania z lekarzami zatrudnionymi w Poradni stanu pacjentów, sposobu ustalenia rozpoznania choroby i metod leczenia,

   12. organizowania co najmniej 1 raz w tygodniu zebrań całego zespołu w celu zademonstrowania i omówienia na bieżąco leczonych pacjentów, zwłaszcza przypadków diagnostycznie i terapeutycznie trudnych,

   13. dbałości o właściwe prowadzenie indywidualnej dokumentacja medyczna pacjentów, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa,

   14. bezzwłocznego przesłania historii choroby Dyrektorowi ds. Lecznictwa Kliniki w wypadku śmierci chorego,

   15. przybycia do Poradni na wezwanie Dyrektora Kliniki lub lekarzy zatrudnionych w Poradni - ilekroć zajdzie uzasadniona potrzeba,

   16. sprawowania nadzoru nad stałym, systematycznym doszkalaniem personelu,

   17. zapewnienia bezpieczeństwa chorym w Poradni,

   18. wykonywania zarządzeń Dyrektora Kliniki oraz kontrolowania poprawności ich realizowania.

  6. Kierownik jest bezpośrednim zwierzchnikiem personelu zatrudnionego w Poradni – w szczególności - Kierownik wydaje opinie o podległym personelu oraz występuje z wnioskami w sprawie przyjmowania, zwalniania, awansowania lub karania tego personelu.

  7. Kierownik kieruje pracą lekarzy zatrudnionych w Poradni, czuwa nad pogłębianiem przez nich wiedzy oraz zachęca do pracy naukowej i udziela pomocy przy prowadzeniu prac badawczych.

  8. Kierownik powinien brać osobiście udział wraz z lekarzami zatrudnionymi w Poradni w posiedzeniach naukowych Kliniki, zgłaszać do referowania i dyskusji przygotowane przez siebie i zespół prace naukowe, referaty poglądowe itp.

  9. Kierownik wspomaga kierowników specjalizacji w kierowaniu pracą lekarzy specjalizujących się w Poradni, dopilnowuje, aby we właściwym czasie zrealizowali program specjalizacji, oraz zapewnia im właściwe warunki pracy.

  10. Kierownik dba o stałe utrzymanie Poradni w należytym stanie pod względem sanitarno-higienicznym i porządkowym.

  11. W zakresie administracyjno-gospodarczym Kierownik jest odpowiedzialny za:

   1. utrzymanie w należytym stanie jakościowym i ilościowym inwentarza, zarówno medycznego jak i gospodarczego, znajdującego się w Poradni oraz nadzorować prowadzenie księgi inwentarzowej,

   2. zaopatrzenie Poradni we wszystko, co jest niezbędne do jej sprawnej działalności,

   3. nadzór i kontrolę nad prowadzeniem dokumentacji medycznej w Poradni przez lekarzy,

   4. stosowanie zasad oszczędności na każdym odcinku pracy,

   5. przestrzeganie i kontrolowanie ustalonego w Regulaminie Pracy Kliniki rozkładu czasu pracy.

  12. Kierownik Poradni jest odpowiedzialny za pracę fachową i administracyjną podległego personelu w zakresie gospodarki materiałowej i gospodarki lekami.

  13. Kierownik powiadamia niezwłocznie Dyrektora Kliniki o każdym przypadku, co do którego zachodzi podejrzenie, iż jest wynikiem przestępstwa, oraz o przypadkach choroby psychicznej lub zakaźnej.

  14. W razie nieobecności Kierownika zastępstwo pełni osoba przez niego wyznaczona.

  15. Kierownik ponadto wykonuje czynności bezpośrednio wiążące się z zakresem jego działalności, a nie objęte niniejszym zakresem obowiązków, na polecenie Dyrektora Kliniki.

  Postanowienia niniejszego zakresu obowiązków stosuje się odpowiednio do kierownika każdej komórki organizacyjnej Kliniki o charakterze klinicznym (np. Gabinety, Pracownie, Laboratoria, Sekcje, Zespoły, Samodzielne stanowiska).

  Szczegółowe zakresy obowiązków osób zatrudnionych w Poradni przyjmowane są do wiadomości i stosowania przez zainteresowanych podczas podpisywania przez nie stosownej umowy (kopie w Dziale Kadr).

 3. Pielęgniarka Koordynująca.

  1. Podlega służbowo Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

  2. Wszelkie sprawy związane z organizacją pracy podległego personelu w poszczególnych komórkach organizacyjnych Kliniki, Pielęgniarka Koordynująca zobowiązana jest uzgodnić z kierownikami tych jednostek oraz swoim przełożonym.

  3. Do obowiązków Pielęgniarki Koordynującej należy:

   1. koordynacja oraz nadzór nad poziomem i organizacją pracy średniego personelu medycznego (z wyjątkiem techników dentystycznych i techników rtg), a mianowicie: pielęgniarek, higienistek stomatologicznych, pomocy dentystycznych, przyuczonych pomocy dentystycznych, salowych, sprzątających,

   2. informowanie kierowników komórek organizacyjnych Kliniki o podejmowanych działaniach organizacyjnych w ramach swoich kompetencji,

   3. organizacja współpracy komórek administracyjno – gospodarczych z komórkami działalności podstawowej Kliniki,

   4. zatwierdzanie harmonogramów pracy podległego personelu,

   5. kontrolowanie przestrzegania przez personel obowiązującego harmonogramu, dyscypliny i regulaminów pracy,

   6. dokonywanie systematycznych obchodów komórek działalności podstawowej Kliniki oraz udzielanie w miarę potrzeby podległemu personelowi rad i wskazówek dotyczących jego pracy,

   7. przeprowadzanie w komórkach działalności podstawowej okresowych wizytacji,

   8. dokonywanie odpraw podległego personelu i organizowanie dokształcania,

   9. prowadzenie ewidencji podległego personelu,

   10. sporządzanie planu urlopów wypoczynkowych oraz zastępstwa na okres urlopów i w razie nieobecności z innych powodów,

   11. przedstawianie opinii o pracownikach oraz wniosków o awanse, nagrody lub ukaranie, a także wniosków o przyjęcie, zwolnienie lub zmianę przydziału pracy dla poszczególnych pracowników,

   12. nadzór nad podległym personelem w zakresie przestrzegania obowiązkowych badań lekarskim i posiadania szczepień ochronnych,

   13. przesunięcie do dogodniejszej pracy pracownic w ciąży lub ze względu na stan zdrowia,

   14. przestrzegać tajemnicy służbowej i zawodowej.

  4. Pielęgniarka Koordynująca, za zgodą zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa wyznacza jedną z pielęgniarek (lub asystentek, higienistek stomatologicznych, do zastępowania jej w razie nieobecności w czasie harmonogramowych godzin pracy.

  5. Pielęgniarka Koordynująca składa sprawozdania co do pracy pielęgniarek, higienistek stomatologicznych, asystentek stomatologicznych, pomocy dentystycznych i salowych w Klinice. O ważnych i nagłych sprawach Pielęgniarka Koordynująca zawiadamia niezwłocznie Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa.

  6. Pielęgniarka Koordynująca zobowiązana jest stosować się do zarządzeń Dyrektora Kliniki w sprawach związanych z zakresem jej obowiązków, a nie objętych niniejszym Regulaminem.

 4. Pielęgniarka Epidemiologiczna.

  1. Podlega służbowo pod Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa.

  2. Do obowiązków Pielęgniarki Epidemiologicznej należy:

   1. opracowanie i aktualizacja procedur i instrukcji  przeciw epidemicznych,

   2. kontrola wdrożonych procedur,

   3. edukacja personelu medycznego z zakresu profilaktyki zakażeń poprzez organizowanie szkoleń z tego zakresu,

   4. kontrola komórek organizacyjnych pod względem przestrzegania procedur sanitarno-epidemiologicznych,

   5. nadzór nad należytym stanem sanitarno – higienicznym pomieszczeń klinicznych,

   6. kontrola stanu sanitarno –higienicznego pomieszczeń w których udzielane są świadczenia medyczne,

   7. nadzór nad przebiegiem kontroli i realizacją zaleceń pokontrolnych Państwowego Inspektoratu Sanitarnego i innych instytucji powołanych do kontroli działalności leczniczej,

   8. prowadzenie dokumentacji szkoleń i sporządzanie protokołów kontroli oraz przedstawianie ich Dyrekcji Kliniki.

 5. Dział Farmacji.

  1. Prowadzi ścisłą współpracę z księgowością, personelem lekarskim i pielęgniarskim w zakresie realizacji zadań dotyczących gospodarki lekami i wyrobami medycznymi.

  2. Bierze udział w tworzeniu i utrzymaniu właściwych warunków przechowywania leków, niezbędnych dla zachowania ich pełnej wartości terapeutycznej.

  3. Zapewnia stosowne do potrzeb i możliwości zabezpieczenie Kliniki w produkty lecznicze i wyroby medyczne.

  4. Organizuje przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie leków i wyrobów medycznych, stosownie do obowiązujących przepisów i istniejących procedur wewnętrznych zakładu.

  5. Nadzoruje stanu i poziomu przechowywania leków przeznaczonych do bieżącego użytku oraz zapasu uzupełniającego w Poradniach.

  6. Czuwa nad praktycznym wdrażaniem procedur wewnętrznych dotyczących gospodarki lekami i wyrobami medycznymi.

  7. Uczestniczy w procedurach przetargowych na leki i wyroby medyczne.

  8. Monitoruje przypadki niepożądanego działania leków poprzez przyjmowanie na ten temat informacji, opracowanie i przekazanie jej wraz z dokumentacją właściwym organom a także zabezpieczenie leków powodujących objawy niepożądanych działań.

  9. Prowadzi gospodarki lekami odurzającymi i psychotropowymi oraz prowadzi ich ewidencję i właściwą dokumentację.

  10. Uruchamia i współrealizuje procedury związane z wstrzymaniem lub wycofaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych z obrotu oraz nadzoruje realizację tych procedur w komórkach organizacyjnych Kliniki.

  11. Wykonuje inne polecenia wydawane przez przełożonych.

 6. Centralna Rejestracja.

  1. Centralna Rejestracja prowadzi rejestrację/ewidencję pacjentów zgłaszających się do leczenia w Klinice, weryfikuje aktualne dane pacjentów.

  2. Do zadań Centralnej Rejestracji należy:

   1. wyznaczenie pacjentom terminów wizyt do GLD poszczególnych poradni oraz lekarzy Kliniki i prowadzenie list kolejkowych,

   2. udostępnianie pacjentom aktualnego cennika świadczeń oraz udzielanie informacji istotnych z punktu widzenia pacjenta,

   3. przyjmowanie wniosków o wydanie dokumentacji medycznej – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

   4. ochrona danych osobowych i informacji zawartych w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta,

   5. kompletowanie dokumentacji medycznej pacjentów,

   6. sprawdzanie ubezpieczenia pacjenta w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) na podstawie numeru PESEL,

   7. sprawdzanie kompletności oświadczeń, zgód w dokumentacji medycznej i danych osobowych pacjenta,

   8. oznaczanie pacjentów trafiających do GLD danej Poradni jako pierwszorazowych i wpisywanie ich do kolejki pacjentów oczekujących tej Poradni.

  3. Inne zadania określone w Zarządzeniach Dyrektora Kliniki.

 7. Sterylizacja.

  1. Do zadań Sterylizacji w strefie brudnej należy:

   1. bieżąca kontrola właściwej pracy myjni-dezynfektorów (wymiana płynów, regeneracja),

   2. przyjmowanie narzędzi z poradni lub od zleceniodawców zewnętrznych,

   3. sortowanie,

   4. kwalifikowanie do dalszego postępowania (mycie w myjniach-dezynfektorach, mycie w myjniach ultradźwiękowych, czyszczenie ręczne),

   5. ułożenie narzędzi na tacach,

   6. załadunek myjni-dezynfektorów,

   7. archiwizacja dokumentacji procesów mycia i dezynfekcji,

   8. utrzymywanie bieżącej czystości pomieszczenia i sprzętów.

  2. Do zadań Sterylizacji w strefie czystej należy:

   1. przygotowanie (cięcie) rękawów papierowo-foliowych,

   2. rozładunek myjni-dezynfektorów, przeglądanie narzędzi (sprawdzenie jakości mycia),

   3. doczyszczanie ręczne narzędzi,

   4. konserwacja narzędzi przegubowych,

   5. pakietowanie zestawów instrumentarium medycznego, wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych i narzędzi pojedynczych,

   6. załadunek przygotowanych wsadów do sterylizatorów,

   7. przeprowadzanie testów kontroli pracy sterylizatorów (test próżniowy, test Bowie&Dicka, testy biologiczne, inkubacja testów biologicznych),

   8. mycie komór sterylizatorów, utrzymywanie bieżącej czystości pomieszczenia i sprzętów.

  3. Strefa sterylna:

   1. wyładunek wysterylizowanych materiałów ze sterylizatorów,

   2. segregacja,

   3. wydawanie materiału sterylnego do Poradni Kliniki (materiały muszą zostać przeliczone i sprawdzone z listą, odbiór zgodny z listą musi być potwierdzony w zeszycie ewidencji).

  4. Sterylizacja odpowiada za utrzymywanie bieżącej czystości sprzętów i w pomieszczeniach sterylizacji.

 8. Archiwum zakładowe.

  Do zadań Archiwum Zakładowego należy:

  1. Przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych Kliniki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  2. Przechowywanie i zabezpieczenie przejętej dokumentacji w magazynie archiwalnym.

  3. Prowadzenie ewidencji dokumentacji posiadanej i przejmowanej oddzielnie dla każdej jednostki.

  4. Wycofywanie akt z ewidencji archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej.

  5. Udostępnianie dokumentacji do celów służbowych i naukowych osobom upoważnionym.

  6. Prowadzenie ewidencji dokumentacji udostępnianej i wypożyczanej, osobno dla dokumentacji aktowej i technicznej.

  7. Prowadzenie ewidencji w postaci wykazu spisów zdawczo-odbiorczych dokumentacji.

  8. Przygotowanie do przekazania i przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Narodowego.

  9. Inicjowanie brakowania  dokumentacji niearchiwalnej, wnioskowanie o powołanie Komisji Brakowania Akt, udział w jej komisyjnym brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę, po uprzednim uzyskaniu zgody od Archiwum Narodowego.

  10. Konserwacja akt i dokumentacji technicznej.

  11. Opracowanie planu pracy archiwum uwzględniającego ilości dokumentacji przeznaczonej do przejęcia z komórek organizacyjnych.

  12. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności archiwum.

   

  Szczegółowe zadania pracownika Archiwum określone są w jego zakresie czynności.

 

VII. PION ADMINISTRACJI.

 1. Biuro Dyrektora.

  1. Odpowiada za właściwą organizację pracy Dyrektora i jego Zastępcy,

  2. Poszukiwanie nowych rozwiązań co do kierunków rozwoju i źródeł finansowania działalności statutowej Kliniki,

  3. Nadzór nad komunikacją wewnętrzną Kliniki, redagowanie i przekazywanie komunikatów i innych aktów do wskazanych pracowników Kliniki,

  4. Prowadzi stałą współpracę z Z-cą Dyrektora ds. Lecznictwa, Głównym Księgowym oraz kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Kliniki,

  5. Przedstawia Dyrektorowi Kliniki bieżące sprawy z zakresu swego działania oraz zgłasza do Dyrektora zmiany w organizacji zarządzania Kliniką,

  6. Stała współpraca z władzami Ministerstwa Zdrowia i Collegium Medicum UJ w zakresie spraw administracyjnych Kliniki,

  7. Udział w inspekcjach i kontrolach obiektu i pomieszczeń UKS oraz przedkładanie wniosków Dyrektorowi Kliniki w tym zakresie,

  8. Nadzór nad realizacją kontroli i zaleceń pokontrolnych prowadzonych przez upoważnione do tego instytucje,

  9. Przygotowywanie propozycji rozwiązań poprawiających jakość i efektywność organizacji pracy Kliniki,

  10. Nadzór nad realizacją i terminowością prowadzonych spraw, nakazów i zaleceń pokontrolnych wydanych przez organy nadrzędne nad UKS w tym Collegium Medicum UJ, Ministerstwo Zdrowia i inne instytucje do tego powołane,

  11. Nadzór nad przygotowaniem i wykonaniem umów związanych z prowadzeniem na terenie Kliniki działalności gospodarczej przez najemców,

  12. Współudział przy opracowaniu preliminarza budżetowego,

  13. Opracowywanie materiałów w zakresie administracyjno-gospodarczym dotyczących rozwoju,

  14. Współpraca z innymi kierownikami komórek, odpowiedzialnych za utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarno-higienicznego Kliniki i jej bezpośredniego otoczenia,

  15. Nadzór nad opracowaniem materiałów i wniosków do planu ewakuacji pacjentów i zabezpieczenia mienia Kliniki na wypadek klęsk żywiołowych,

  16. Przygotowanie, wdrożenie i kontrola zleconych nowych obowiązków przez organ założycielski,

  17. Budowanie wizerunku Kliniki w kontaktach z klientami zewnętrznymi,

  18. Przygotowanie i organizacja posiedzeń, narad, spotkań, konferencji,

  19. Prowadzenie obsługi sekretarskiej zespołów, komisji, zebrań i innych spotkań z polecenia Dyrektora,

  20. Prowadzenie oraz aktualizacja strony internetowej Kliniki,

  21. Obsługa kancelaryjna: prowadzenie korespondencji Kliniki, wewnętrznej i zewnętrznej, przyjmowanie segregacji i przekazywanie do właściwych komórek korespondencji, prowadzenie ewidencji listów poleconych,

  22. Przygotowanie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej,

  23. Prowadzenie dziennika podawczego,

  24. Przygotowanie i prowadzenia marketingu i promocji Kliniki,

  25. Przygotowanie materiałów promujących działalność Kliniki, foldery, ulotki, zaproszenia,

  26. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w realizacji zadań statutowych,

  27. Przygotowanie podróży służbowych Dyrekcji od strony formalnej,

  28. Wydawanie kopii dokumentacji medycznej,

  29. Przyjmowanie wniosków i skarg związanych z działalnością Kliniki,

  30. Prowadzenie rejestrów: wykaz zarządzeń, wykaz kontaktów z klientami zewnętrznymi, wniosków o wydanie kopii dokumentacji medycznej, rejestr wydanych kopii dokumentacji medycznej,

  31. Prowadzenie rejestru wniosków o wydanie uprawnień na parkowanie na parkingu Kliniki,

  32. Wykonywanie innych poleceń wydanych przez Dyrektora Kliniki.

 2. Sekcja Kadr, Płac i Spraw Socjalnych.

  1. Sekcja Kadr i Spraw Socjalnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Kliniki.

  2. Do zadań Sekcji należy:

   1. W zakresie Kadr:

    1. Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem bez względu na rodzaj umowy.

    2. Analiza stanu zatrudnienia i współdziałanie w tym zakresie z sekcją księgowości.

    3. Prowadzenie ewidencji, akt osobowych i kartotek osobowych pracowników.

    4. Kontrola dyscypliny pracy, sporządzanie list obecności, analiza czasu pracy na podstawie systemu elektronicznej rejestracji wejść i wyjść.

    5. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę.

    6. Prowadzenie harmonogramów pracy wszystkich zatrudnionych bez względu na rodzaj umowy.

    7. Przyjmowanie wniosków o wyróżnienia, nagrody (w tym nagrody jubileuszowe) i kary pracowników UKS oraz przygotowywanie pism w tym zakresie.

    8. Sporządzanie świadectw pracy i innych dokumentów związanych z ustaniem stosunku pracy.

    9. Przygotowywanie umów z Ministerstwem Zdrowia i Urzędem Marszałkowskim oraz pilnowanie terminów związanych z ich realizacją w zakresie zatrudniania lekarzy kierowanych na staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne.

    10. Przygotowywanie Porozumień w sprawie odbywania staży kierunkowych poza UKS.

    11. Prowadzenie spraw związanych z praktykami studenckimi i szkolnymi – kompletowanie dokumentów praktykantów.

    12. Sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej zatrudnienia w tym dla jednostek zewnętrznych takich jak GUS, MZ, UJ.

    13. Udzielanie, ewidencja i kontrola urlopów wypoczynkowych, wychowawczych, bezpłatnych i innych nieobecności w pracy.

    14. Prowadzenie ewidencji szkoleń pracowników Kliniki.

    15. Przygotowywanie do archiwum dokumentów pracowników zwolnionych.

    16. Prowadzenie rejestru delegacji.

    17. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie w UKS.

    18. Prowadzenie korespondencji w zakresie zagadnień kadrowych, płacowych i ubezpieczeniowych.

    19. Kierowanie pracowników na badania profilaktyczne.

    20. Prowadzenie spraw związanych z PFRON, sporządzanie deklaracji miesięcznych i rocznych, generowanie przelewu składki.

    21. Zgłaszanie pracowników i zleceniobiorców oraz ich członków rodzin do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

    22. Rozliczanie wykonanych świadczeń przez lekarzy i inny personel zatrudniony na podstawie umów cywilno-prawnych - naliczanie wynagrodzeń dla lekarzy w oparciu o wykonane przez nich w danym miesiącu świadczenia zdrowotne, stosownie do zapisów umów cywilnoprawnych będących podstawą ich zatrudnienia.

    23. Prowadzenie rejestru i wydawanie elektronicznych kart dostępu do pomieszczeń i miejsc w Klinice.

   2. W zakresie płac:

    1. sporządzanie list płac pracowników etatowych oraz osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń i umów o dzieło,

    2. naliczanie składek ZUS,

    3. ustalanie uprawnień do otrzymywania zasiłków z ubezpieczenia społecznego,

    4. sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS sporządzanie deklaracji dotyczących podatku od osób fizycznych,

    5. sporządzanie informacji o wysokości osiągniętego dochodu,

    6. roczne rozliczanie pracowników z osiągniętego dochodu,

    7. sporządzanie comiesięcznych informacji dla pracownika o wysokości potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne,

    8. wystawianie (na prośbę pracownika) zaświadczeń o wysokości zarobków,

    9. sporządzanie przelewów bankowych dotyczących:

     • wynagrodzeń na konta pracowników,

     • składek ZUS,

     • zaliczek na podatek dochodowy.

   3. W zakresie spraw socjalnych:

    1. Przygotowanie materiałów do sporządzenia i aktualizowania odpisu na ZFŚS.

    2. Przygotowanie odpowiednich materiałów dla Komisji Socjalnej do projektu preliminarza wydatków z ZFŚS.

    3. Kompletowanie wniosków pracowników na posiedzenia Komisji Socjalnej o przyznanie świadczeń socjalnych: wczasów, pożyczki na remont mieszkania, zapomóg, i innych oraz sporządzanie okresowych sprawozdań.

    4. Przygotowywanie umów dla pracowników w zakresie pożyczek z ZFŚS.

    5. Przygotowywanie zestawień do wypłaty środków z ZFŚS (wczasy pod gruszą, zapomogi, pożyczki).

    6. Roczne rozliczanie wpływów i wydatków w zakresie środków ZFŚS.

 3. Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.

  Do zadań Sekcji należy:

  1. Wybór trybu udzielania zamówienia publicznego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

  2. Organizowanie zaopatrzenia Klinki w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz bieżące informowanie Dyrektora Kliniki o stanie faktycznym w wymienionym zakresie.

  3. Przygotowywanie przeprowadzenia zamówienia publicznego w formie postępowania przetargowego.

  4. Występowanie z wnioskiem do Dyrektora Kliniki o powołanie Komisji przetargowej oraz zatwierdzanie trybu zamówienia.

  5. Zamieszczanie ogłoszeń o postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej oraz w siedzibie Kliniki.

  6. Organizacji i uczestnictwo w pracach Komisji Przetargowych.

  7. Opracowanie, w porozumieniu z zamawiającym, dokumentacji niezbędnej, materiałów związanych z przeprowadzeniem postępowań oraz prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przetargowej.

  8. Prowadzenie rejestru przeprowadzonych zamówień publicznych.

  9. Współpraca z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Kliniki w zakresie planowania dostaw materiałów i usług w danym okresie.

  10. Współpraca z podmiotami wyłonionymi w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie bieżącej działalności.

  11. Przygotowywanie projektów umów cywilno-prawnych zawieranych przez Klinikę z wyłączeniem umów prowadzonych przez Sekcję Kadr.

  12. Prowadzenie rejestru umów z wyłączeniem umów użyczenia i umów prowadzonych przez Sekcję Kadr.

  13. Sprawdzanie dostaw towarów i usług pod względem zgodności z obowiązującymi umowami i stosownymi przepisami.

  14. Monitorowanie przychodów materiałowych będących wynikiem zawartych umów – w uzgodnieniu z Głównym Księgowym.

  15. Przyjmowanie i realizacja zamówień z komórek organizacyjnych Kliniki dotyczących działalności statutowej.

  16. Organizacja gospodarki magazynowej dla potrzeb działalności Kliniki.

  17. Prowadzenie Magazynu Kliniki, przyjmowanie, przechowywanie, wydawanie materiałów, artykułów i wyrobów medycznych do właściwych komórek organizacyjnych Kliniki.

  18. Prowadzenie prawidłowej gospodarki odzieżą i obuwiem ochronnym.

  19. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.

 4. Sekcja Techniczno - Gospodarcza.

  1. Obsługa Techniczno-Gospodarcza jest realizowana przez Sekcję Techniczno –Gospodarczą, w skład której wchodzą stanowiska obsługi technicznej i gospodarcze.

  2. Do zadań Sekcji Techniczno - Gospodarczej należy:

   1. Zabezpieczanie sprawnego funkcjonowania obiektu, urządzeń sanitarnych, instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej, klimatyzacji, instalacji odgromowej, przewodów kominowych i wentylacyjnych.

   2. Kompletowanie i prowadzenie dokumentów i korespondencji w zakresie spraw określonych w pkt 1.

   3. Ustalanie zadań rzeczowych i terminów ich wykonania Przestrzeganie odpowiednich warunków pracy przez pracowników, w tym warunków BHP.

   4. Składanie wniosków o przeprowadzanie przetargów na prace remontowo-budowlane i naprawcze, oraz wnioski o zakupy inwestycyjne.

   5. Sprawdzanie poprawności kosztorysów powykonawczych sporządzanych przez firmy po wykonaniu usług przy współudziale osób uprawnionych.

   6. Nadzór nad wykonaniem i odbiorem zleconych prac przez uprawnionego inspektora nadzoru, zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku prac remontowych, remontowo-budowlanych, naprawczych sprzętu i aparatury medycznej.

   7. Organizowanie remontów urządzeń oraz usuwanie awarii energetycznych i sprzętu medycznego.

   8. Organizowanie prac remontowo-budowlanych w obiekcie.

   9. Opisywanie rachunków i faktur dotyczących spraw bezpośrednio związanych z pracami wykonywanymi przez pracowników Sekcji Techniczno-Gospodarczej, potwierdzanie wykonania zleconych prac zgodnie z umową lub zleceniem.

   10. Prowadzenie na bieżąco książki obiektu, zgodnie z dyspozycją art. 64 Ustawy Prawo Budowlane.

   11. Dokonywanie przeglądów okresowych obiektu Kliniki.

   12. Uczestniczenie w pracach komisji odbioru robót remontowych i inwestycyjnych.

   13. Zgłaszanie do naprawy uszkodzonego sprzętu stomatologicznego i współpraca z zakładem naprawczym sprzętu medycznego.

   14. Sporządzanie planów inwestycyjnych i remontowych dla potrzeb Kliniki.

   15. Nadzór nad instalacją i urządzeniami do rozprężania gazów medycznych.

   16. Zgłaszanie do właściwej komórki informacji o konieczności złożenia zapotrzebowania na gazy medyczne.

   17. Prowadzenie gospodarki odpadami medycznymi i pozostałymi.

  3. Utrzymanie porządku i czystości na terenach wokół budynku, należących do Kliniki,

  4. Szczegółowe zadania Sekcji Techniczno – Gospodarczej zawarte są w zakresach czynności pracowników tej Sekcji.

 5. Zespół Recepcyjno – Informacyjny.

  Do zadań Zespołu Recepcyjno - Informacyjnego należy:

  1. Dokładna znajomość zarządzeń w sprawach porządkowych otrzymywanych od Dyrekcji Kliniki.

  2. Znajomość rozmieszczenia:

   1. głównego wyłącznika prądu,

   2. głównych zaworów gazu, wody, hydrantów, sprzętu ppoż., oraz sposobu ich użycia.

  3. Udzielanie informacji zainteresowanym pacjentom o zasadach funkcjonowania Kliniki.

  4. Znajomość obsługi sygnalizacji alarmowej antywłamaniowej oraz pożarowej.

  5. Niezwłoczne powiadomienie odpowiednich organów: Pogotowia, Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz Dyrekcji Kliniki o przypadkach pożaru, kradzieży, włamania czy wszelkich innych nieprawidłowościach.

  6. Niezwłoczne powiadomienie odpowiednich osób, firm, służb miejskich, w razie awarii mediów lub urządzeń technicznych zabezpieczających działalność Kliniki.

  7. Prowadzenie książki dyżurów Zespołu Recepcyjno - Informacyjnego, do której wpisywane są spostrzeżenia, uwagi, wszelkie wydarzenia związane z pełnieniem dyżuru oraz nazwiska osób przebywających w Klinice po godz. 22.00 – podpis osoby dokonującej wpisu.

  8. Sprawdzenie zarówno przed rozpoczęciem pracy jak i po jej zakończeniu tj. przy zmianie pracowników na stanowisku portiera - czy okna i drzwi do pomieszczeń służbowych są zamknięte, czy klucze do nich znajdują się na portierni, oraz włączenie alarmu zarówno w Poradniach jak i w całym obiekcie – niezwłocznie po wyjściu pracowników z danej części obiektu. Odnotowania tego faktu w książce dyżurów Zespołu Recepcyjno - Informacyjnego.

  9. Prowadzenie książki, w której wpisywane są informacje dotyczące pobierania i oddawania kluczy przez pracowników UKS od poszczególnych pomieszczeń (data, godzina, nazwisko i imię pracownika, czytelny podpis osoby dokonującej wpisu).

  10. Zakaz wpuszczania na teren Kliniki osób nieuprawnionych.

  11. Obserwacja osób wychodzących z Kliniki celem stwierdzenia czy nie wynoszą one przedmiotów stanowiących własność Kliniki. W uzasadnionych przypadkach osoby zachowujące się w sposób podejrzany należy zatrzymać i powiadomić Biuro Dyrektora, Policję.

  12. Powiadomienie Dyrektora / Przełożonego o przybyciu na teren Kliniki dostawców sprzętu, grup remontowych, służb technicznych, komisji oraz osób, których postępowanie wskazuje na interesowanie się informacjami o Klinice.

  13. Traktowanie interesantów w sposób grzeczny i kulturalny.

  14. Udzielanie zainteresowanym pacjentom pełnej informacji o dyżurach lekarzy poszczególnych jednostek organizacyjnych UKS.

  15. Wskazywanie osobom szukającym kontaktu ze służbami administracyjnymi i Dyrekcją UKS – miejsca urzędowania pracowników tych służb.

  16. Przestrzeganie, aby w portierni oprócz pracowników upoważnionych nie przebywały inne osoby.

  17. Przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ.

  18. Administrowanie pokojami gościnnymi i ich rezerwacją.

  19. Przygotowanie pokoi gościnnych oraz sal wykładowych i seminaryjnych do wynajmu i nadzór nad korzystaniem z nich zgodnie z zawartą umową najmu.

  20. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych użytkowania majątku środków trwałych znajdujących się w pokojach gościnnych.

  21. Zapewnienie należytego porządku w pokojach gościnnych.

  22. Szczegółowe zadania stanowiska zawarte są w zakresie czynności pracowniczych.

  23. Wykonywanie innych poleceń zleconych przez przełożonych.

  24. Portierowi zabrania się ponadto:

   1. przyjmowania osób postronnych na portierni,

   2. opuszczania stanowiska pracy bez przekazania obowiązków zmiennikowi.

 6. Radca Prawny.

  1. Sporządzanie opinii prawnych.

  2. Sporządzanie pism procesowych.

  3. Załatwianie spraw formalnych w sądach.

  4. Opiniowanie i parafowanie umów związanych z działalnością Kliniki.

  5. Przygotowywanie projektów umów o szczególnym charakterze wymagających specyficznej wiedzy.

  6. Czynne uczestnictwo w procesach sądowych.

  7. Udzielanie porad prawnych.

  8. Prowadzenie rejestru korespondencji własnej.

  9. Informowanie Dyrekcji o istotnych dla Kliniki zmianach przepisów prawnych.

  10. Wykonywanie innych poleceń zleconych przez przełożonego.

 7. Stanowisko ds. Informatyki.

  1. Instalacje i konfiguracje komputerów UKS,

  2. Administracja systemem KS – Klinika,

  3. Naprawa komputerów po gwarancji,

  4. Zabezpieczenie łączności z internetem przez wykupione łącze (instalacje i konfiguracje serwerów internetowych),

  5. Nadzór nad sprzętem informatycznym,

  6. Nadzór nad aktualizowaniem strony internetowej oraz BIP,

  7. Pomoc pracownikom w wykorzystaniu oprogramowania dostępnego w UKS,

  8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego,

  9. Pełnienie obowiązków związanych z powierzoną funkcją Administratora Systemu Informatycznego (ASI).

 8. Stanowisko ds. Obrony Cywilnej.

  1. Zadania w czasie pokoju:

   1. realizacja zadań Obrony Cywilnej w Klinice wg ustaleń właściwego terenowo Szefa Obrony Cywilnej (Wytyczne Prezydenta Miasta Krakowa),

   2. opracowanie i uzgodnienie z właściwym terenowo Szefem Obrony Cywilnej planów Obrony Cywilnej Kliniki oraz bieżące ich uaktualnianie,

   3. planowanie i realizacja zadań Obrony Cywilnej związanych z ochroną Kliniki i ich pracowników,

   4. opracowanie planu ewakuacji Kliniki, jego uaktualnianie i zabezpieczenie mienia Kliniki na wypadek klęsk żywiołowych,

   5. działalność planistyczna, szkoleniowa i prace organizacyjne w zakresie Obrony Cywilnej.

  2. Zadania w czasie wojny:

   1. ostrzeganie i alarmowanie,

   2. ochrona ludności, zakładu pracy, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym,

   3. organizowanie ewakuacji,

   4. zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia,

   5. zaopatrywanie w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,

   6. walka z pożarami.

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992r. Nr 4, poz.16, t.j. Dz.U. 2012, poz. 461 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 września 1993r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz. U. z 4 października 1993r. Nr 91, poz. 421).

 9. Stanowisko ds. BHP.

  1. Zabezpieczenie stanowisk pracy z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy,

  2. Wstępne i powypadkowe szkolenie pracowników z zakresu przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

  3. Ostrzeganie o zagrożeniach chorobami zawodowymi i przeciwdziałanie im poprzez kierowanie na badania wstępne, badania okresowe, kontrolne oraz szczepienia ochronne,

  4. Kontrola stanowisk pracy pod względem szkodliwości na nich występujących (oświetlenie, stan higieny, wszystkie możliwe zagrożenia występujące w związku z wykonywaniem pracy na danym stanowisku),

  5. Wnioskowanie przebudowy bądź modernizacji miejsca pracy w przypadkach zagrażających bezpieczeństwu i higienie pracy,

  6. Uczestnictwo w zespołach powypadkowych, sporządzanie protokołów z ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku, prowadzenie rejestru wypadków,

  7. Dokonywanie analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w Klinice, przyczyn powodujących wypadki przy pracy i zagrożenia zdrowia pracowników, a także sporządzanie sprawozdań z wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

  8. Inicjowanie i opracowywanie wniosków zmierzających do zapobiegania zagrożeniom, a zwłaszcza przyczynom powodującym wypadki przy pracy i choroby zawodowe,

  9. Opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, procedur i instrukcji ogólnych dot. bezpieczeństwa i higieny pracy,

  10. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego,

  11. Opiniowanie stanowiskowych instrukcji dot. bezpieczeństwa i higieny pracy,

  12. Nadzorowanie i organizowanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, a także sprawności urządzeń technicznych,

  13. Organizowanie przewidzianych ustawowo szkoleń pracowników w zakresie BHP,

  14. Przygotowywanie skierowań na badania profilaktyczne/ okresowe/ kontrolne pracowników,

  15. Nadzór nad prawidłowym przydziałem odzieży i obuwia roboczego.

  16. Odpowiedzialność za:

   1. określanie upływu ważności szkoleń,

   2. określenie upływu czasu ważności badań profilaktycznych/okresowych pracowników.

 10. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

  1. Zapewnia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:

   1. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,

   2. nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,

   3. zapoznanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

  2. Prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.

 11. Stanowisko ds. Systemów zarządzania jakością.

  Do zadań na tym stanowisku należy:

  1. Wprowadzeniu na terenie Kliniki systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009,

  2. Współudział w ustanowieniu, udokumentowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania jakością,

  3. Opracowanie projektów dokumentacji systemu zarządzania jakością,

  4. Stworzenie struktury systemu zarządzania jakością odpowiedniej dla potrzeb Placówki, kompletnej i spójnej z całokształtem jego działalności,

  5. Określanie polityki jakości i celów jakościowych,

  6. Planowanie, inicjowanie prac oraz organizowanie i koordynowanie współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi w sprawach dotyczących systemu jakości,

  7. Nadzór i realizacja zadań wynikających z dokumentów systemu zarządzania jakością,

  8. Przygotowanie i przedstawianie Dyrektorowi Kliniki sprawozdań z funkcjonowania systemu zarządzania jakością oraz potrzeb związanych z doskonaleniem,

  9. Uzyskanie i utrzymanie certyfikatów dla systemu zarządzania jakością.

 12. Inne Samodzielne Stanowiska.

  Zostaną powołane w miarę potrzeb Zarządzeniami Dyrektora wraz z określeniem szczegółowych zadań, w celu realizacji zadań statutowych Kliniki.

 

VIII. PION EKONOMICZNY.

 1. Główny Księgowy.

  1. Główny Księgowy Kliniki organizuje, nadzoruje i kontroluje pracę następujących komórek organizacyjnych z obszarów działalności finansowo- księgowej:

   1. rachunkowości, finansów,

   2. rozliczeń i statystyki sprawozdawczo – rozliczeniowej,

   3. gotówkowej,

   4. wyposażenia,

   5. inwentaryzacji.

  2. Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Kliniki.

  3. Główny Księgowy ponosi odpowiedzialność za gospodarkę finansową Kliniki. Jego obowiązki precyzuje ustawa o finansach publicznych z 27.08.2009 r (Dz. U. nr 157 poz.1240. z późn. zm.).

  4. Do zadań Głównego Księgowego należy między innymi:

   1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami przez:

    • organizacja i nadzór nad sporządzaniem, przyjmowaniem, obiegiem i kontrolą dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia Kliniki,

    • nadzór nad bieżącym i prawidłowym prowadzeniem księgowości,

    • nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości w Klinice,

   2. prowadzenie gospodarki finansowej Kliniki zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa, a zwłaszcza:

    • dysponowanie środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,

    • zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów,

    • przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych,

    • zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,

    • przestrzeganie obowiązujących przepisów, dotyczących szczególnie: ustalania i opłacania podatków i innych świadczeń o podobnym charakterze, stosowania cen sprzedaży, wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników,

   3. kontrola wewnętrzna w zakresie:

    • legalności dokumentów finansowo – księgowych,

    • operacji gospodarczych, stanowiących przedmiot księgowań,

   4. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych związanych z prowadzeniem rachunkowości w Klinice,

   5. sporządzanie sprawozdań finansowych,

   6. zatwierdzanie wszelkich dokumentów obrotu pieniężnego,

   7. nadzór nad prawidłowością prac inwentaryzacyjnych,

   8. przestrzeganie i kontrola terminów załatwiania spraw związanych z gospodarką finansową i sprawozdawczością z tego obszaru,

   9. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Kliniki.

 2. Sekcja Rachunkowo – Finansowa.

  1. Sekcja Rachunkowo - Finansowa podlega Głównemu Księgowemu.

  2. Do zadań Sekcji należy:

   1. prowadzenie gospodarki finansowej Kliniki zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa,

   2. sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej przewidzianej ustawą o rachunkowości,

   3. sporządzanie sprawozdań i analiz z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego i przekazywanie ich do akceptacji Dyrektorowi,

   4. sporządzanie sprawozdań finansowych,

   5. sporządzanie analiz z wykonania kosztów wg ośrodków ich powstawania,

   6. sporządzanie na polecenie Dyrektora również innych analiz koniecznych do sprawnego zarządzania Kliniką,

   7. sporządzanie określonych przepisami sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego,

   8. sporządzanie określonych przepisami sprawozdań dla organu założycielskiego,

   9. sporządzanie określonych przepisami deklaracji dla Urzędu Skarbowego w/g określonych przepisami wzorów dokumentów,

   10. sporządzanie sprawozdań dla Ministerstwa Zdrowia,

   11. sporządzanie innych, określonych przepisami sprawozdań,

   12. dekretowanie dowodów księgowych, bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych,

   13. bieżąca analiza i okresowe uzgadnianie kont,

   14. uzgadnianie sald kont rozrachunkowych z dostawcami i odbiorcami,

   15. sporządzanie zestawień obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych,

   16. sporządzanie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży,

   17. sporządzanie przelewów bankowych, z wyjątkiem przelewów dotyczących płac pracowników,

   18. przyjmowanie i sprawdzanie dokumentów zewnętrznych pod względem formalnym i rachunkowym,

   19. prowadzenie rejestru faktur,

   20. przyjmowanie i sprawdzanie raportów kasowych,

   21. rozliczanie zaliczek, delegacji krajowych i zagranicznych,

   22. wystawianie faktur sprzedaży za wynajem pomieszczeń i media (zgodnie z zawartymi umowami),

   23. Prowadzenie i wykonywanie zadań z zakresu inwentaryzacji i ewidencji majątkowej, w szczególności:

    • prowadzenie ewidencji wyposażenia Kliniki (środki trwałe, niskocenne środki trwałe, ewidencja pozabilansowa),

    • wystawianie dokumentów księgowych:

     • OT – przyjęcie do ewidencji,

     • LT – likwidacja,

     • MT – przesunięcie,

     • PT – nieodpłatne przekazanie.

    • prowadzenie rejestru ksiąg inwentarzowych,

    • uzgadnianie stanów w księgach inwentarzowych, z bezpośrednimi użytkownikami (raz na kwartał oraz przed każdą inwentaryzacją),

    • organizowanie inwentaryzacji i szkoleń przedinwentaryzacyjnych we współpracy z Przewodniczącym Komisji Inwentaryzacyjnej,

    • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, arkuszy spisu z natury, rejestru KPiKW,

    • rozliczanie inwentaryzacji,

    • nadzór nad kasacją środków trwałych i wyposażenia Kliniki,

    • wprowadzanie nowego sprzętu do Kliniki, jego znakowanie,

    • prowadzenie rejestru umów o odpowiedzialności materialnej,

    • prowadzenie rejestru umów użyczenia sprzętu, przygotowywanie umów dotyczących użyczenia sprzętu.

   24. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego.

 3. Sekcja Rozliczeń i Statystyki.

  1. Sekcja podlega Głównemu Księgowemu.

  2. Do zadań Sekcji należy:

   1. Prowadzenie rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.

   2. Przygotowywanie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

   3. Weryfikacja danych sprawozdawczo – rozliczeniowych pod względem poprawności, sporządzanie sprawozdań dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

   4. Wystawianie faktur za świadczenia zdrowotne dla Narodowego Funduszu Zdrowia, Innych podmiotów leczniczych, innych świadczeniobiorców (z wyjątkiem pacjentów indywidualnych).

   5. Sporządzanie zestawień i sprawozdań z wykonania umów o świadczenia zdrowotne.

   6. Rozliczanie przychodów z usług stomatologicznych, w rozbiciu na miejsca ich powstawania (wg Poradni).Zabezpieczanie druków recept dla potrzeb działalności medycznej Kliniki.

   7. Wsparcie dla personelu medycznego w obsłudze narzędzi informatycznych służących raportowaniu świadczeń.

   8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego.

 4. Kasa.

  1. Kasa podlega bezpośrednio Głównemu Księgowemu.

  2. Kasjerzy zatrudnieni w kasie są odpowiedzialni za stan gotówki i prawidłowość operacji kasowych.

  3. Obowiązki kasjerów są szczegółowo określone w Instrukcji Kasowej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej.

  4. Do zadań pracowników Kasy Kliniki należy:

   1. wystawianie faktur i przyjmowanie wpłat za świadczenia stomatologiczne,

   2. przyjmowanie wpłat za usługi hotelowe, wynajem pomieszczeń i inne,

   3. wystawianie dowodów KP i KW,

   4. sporządzanie dziennych raportów,

   5. sporządzanie dziennych zestawień z wykonania usług stomatologicznych dla pacjentów indywidualnych,

   6. dokonywanie wypłat z kasy zgodnie z poleceniem Głównego Księgowego,

   7. przestrzeganie wysokości ustalonego pogotowia kasowego,

   8. wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych,

   9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego.

 

IX. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W UNIWERSYTECKIEJ KLINICE STOMATOLOGICZNEJ.

 1. Zasady Ogólne.

  1. Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowicie odpłatnie na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, innych przepisach odrębnych oraz umowach cywilnoprawnych, a także niniejszym Regulaminie:

   1. w powiązaniu z realizacją zadań badawczych i dydaktycznych,

   2. w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,

   3. w ramach umów z innymi podmiotami leczniczymi i instytucjami, prowadzonych programów zdrowotnych lub naukowo-badawczych.

  2. Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane w trybie i na zasadach uwzględniających potrzeby zdrowotne pacjentów określanych zgodnie z kryteriami medycznymi i aktualną wiedzą medyczną oraz w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, nie dyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

  3. W przypadkach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane niezwłocznie.

  4. Na zasadach określonych w ustawie z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Klinika każdorazowo weryfikuje uprawnienie pacjenta do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, eWUŚ.

  5. Klinika udziela również świadczeń zdrowotnych pacjentom korzystającym z tych świadczeń poza systemem ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – za odpłatnością.

  6. Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane w kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania.

  7. Jeżeli świadczenie nie może zostać udzielone w dniu zgłoszenia Pacjent wpisywany jest na listę oczekujących zgodnie z rozporządzeniem MZ.

  8. Pacjenci objęci planem leczenia (kontynuacją leczenia) nie są umieszczani na listach oczekujących.

  9. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielania świadczenia zdrowotnego, jeżeli osoba zgłaszająca się do Kliniki potrzebuje natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej, ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

  10. Ocena, czy osoba zgłaszająca się do Kliniki pozostaje w sytuacji, o której mowa w p. 9 należy do lekarza Poradni udzielającej świadczeń zdrowotnych, do której osoba ta się zgłosiła. Lekarz ten ma obowiązek zbadać osobę, o której mowa w zdaniu poprzednim, a w razie wątpliwości co do oceny stanu jej zdrowia poprosić o konsultację innego lekarza oraz poinformować o tym fakcie bezpośredniego przełożonego.

  11. W przypadkach uzasadnionych osobie, o której mowa w p. 9, udziela się świadczeń zdrowotnych odpowiednich do jej stanu zdrowia.

  12. W przypadku, gdy nie zachodzi podstawa do udzielenia osobie, o której mowa w p. 9 świadczeń zdrowotnych, udziela się jej informacji o dalszym sposobie postępowania i umieszcza się stosowne informacje w dokumentacji medycznej takiej osoby.

  13. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawody medyczne oraz spełniające wymagania oraz kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

  14. Na zasadach określonych w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej lekarzowi, pielęgniarce i położnej przysługuje ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu.

  15. Świadczenia zdrowotne mogą być wykonywane w ramach wolontariatu na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

  16. Studenci zdobywający kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą brać udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych pod nadzorem osób wykonujących zawód medyczny właściwych ze względu na treść kształcenia.

  17. Klinika prowadzi dokumentację medyczną pacjentów w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, w sposób określony właściwymi przepisami prawa i zapewnienia ochronę danych osobowych zawartych w tej dokumentacji.

  18. Szczegółowy sposób prowadzenia, przechowywania i udostępnia dokumentacji medycznej określa Dyrektor w drodze Zarządzenia.

  19. Klinika może pobierać opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej.

  20. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalane są zgodnie z art. 28 ust.4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  21. Klinika może pobierać opłaty za następujące czynności i dokumenty:

   1. orzeczenia i zaświadczenia lekarskie, które wydawane są na życzenie pacjenta, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie,

   2. inne orzeczenia i zaświadczenia wydawane na życzenie podmiotów lub organów uprawnionych, a nie przysługujące im bezpłatnie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

   3. informacje udzielone zakładowi ubezpieczeń o pacjencie, na podstawie jego pisemnej zgody, na warunkach określonych w art. 22 ustawy o działalności ubezpieczeniowej:

    • w przypadku braku odpowiedniej umowy pomiędzy zakładem ubezpieczeń a Kliniką,

    • w przypadku zawarcia umowy pomiędzy zakładem ubezpieczeń a Kliniką, pobiera się opłatę w wysokości ustalonej w umowie.

 2. Organizacja udzielania świadczeń w Poradniach.

  1. Świadczenia zdrowotne stomatologiczne udzielane są w Poradniach, Ambulatoriach, Gabinetach (zwanych dalej Poradniami).

  2. Centralne Ambulatorium Stomatologiczne (CAS) prowadzi podstawową wielospecjalistyczną działalność leczniczo-profilaktyczną na zasadach obowiązujących podstawowe komórki organizacyjne Kliniki.

  3. Lekarze CAS mają obowiązek stałej współpracy z Gabinetem Lekarza Dyżurnego CAS w zakresie udzielania świadczeń w przypadkach nagłych oraz pacjentów z bólem, konsultacji dotyczących planu leczenia pacjentów, u których Lekarz Dyżurny wykonał zabieg w ramach pomocy doraźnej.

  4. Rodzaj udzielanych świadczeń stomatologicznych jest zgodny z zakresem uprawnień z wyuczonej specjalności oraz zakresu obowiązków lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w Poradni Kliniki.

  5. Nie wolno odmówić udzielenia świadczenia pacjentowi z bólem lub z innych powodów, wymagających natychmiastowej pomocy stomatologicznej, za co odpowiedzialny jest lekarz GLD. Pacjenci do Kliniki przyjmowani są zarówno ze skierowaniem jak i bez skierowania.

  6. Tożsamość osoby, która ma otrzymać świadczenia opieki zdrowotnej, stomatologiczne, należy potwierdzić na podstawie okazania dowodu osobistego przez świadczeniobiorcę/pacjenta lub innego dokumentem potwierdzającym tożsamość.

  7. Tożsamość dziecka ustala się na podstawie odpowiednich dokumentów, a w razie ich braku - na podstawie oświadczenia otrzymanego od opiekunów dziecka.

  8. Lekarz udzielający świadczeń stomatologicznych zobowiązany jest w szczególności do:

   1. zebrać wywiad,

   2. przeprowadzić badanie lekarskie,

   3. w razie konieczności skierować na diagnostyczne badania dodatkowe,

   4. zapoznać się z wynikami badań dodatkowych,

   5. postawić wstępną diagnozę, np. wg klasyfikacji ICD 10,

   6. przedstawić pacjentowi wstępny plan leczenia wraz z orientacyjnym kosztorysem,

   7. przedstawić pacjentowi różne warunki leczenia:

    • w ramach umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartej z NFZ na świadczenia gwarantowane,

    • dydaktyki przeddyplomowej lub podyplomowej,

    • pełnej odpłatności przez pacjenta za świadczenia, wykonane poza systemem ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

    • aktualnie realizowanych projektów badań naukowych i umów UKS z podmiotami finansującymi,

   8. udzielić pomocy doraźnej zgodnie z obowiązującymi w Kinice standardami postępowania, po uzyskaniu pisemnej zgody na proponowaną pomoc, leczenie,

   9. na podstawie uzyskanych danych podjąć decyzję, do której Poradni należy skierować pacjenta w celu dalszego leczenia (CAS czy inna poradnia specjalistyczna),

   10. uzasadnić ewentualnej przyczyny odmowy leczenia, także w formie pisemnej – na prośbę lub żądanie pacjenta,

   11. wpisania zebranych informacji do dokumentacji medycznej pacjenta EKP, oraz wypisywania recept zgodnie z obowiązującymi przepisami,

   12. orzekania o czasowej niezdolności do pracy pacjenta – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  9. Pacjent zgłaszający się do leczenia powinien przedstawić wyniki wykonanych uprzednio badań pomocniczych.

  10. W sytuacjach wątpliwych lub spornych lekarz poradni prosi o konsultację, innego lekarza specjalistę lub wzywa na konsultację Kierownika Poradni, której to konsultacji wskazani lekarze nie mogą odmówić.

  11. Jeżeli w chwili zakwalifikowania pacjenta do leczenia właściwa Poradnia nie dysponuje możliwością natychmiastowego przyjęcia, lekarz sam lub w porozumieniu z Kierownikiem Poradni bądź Lekarzem Dyżurnym tejże Poradni ustala termin wizyty, który podaje do wiadomości zainteresowanemu pacjentowi, wpisując dane pacjenta do terminarza właściwej Poradni lub indywidualnego kalendarza lekarza który udzieli świadczenia.

  12. Terminarz przyjęć pacjentów, o których mowa w ust. 11, prowadzony jest w systemie KS-SOMED.

  13. W sytuacjach nagłych pacjent zostaje przyjęty niezwłocznie przez lekarza GLD lub lekarza prowadzącego lub innego lekarz poradni.

  14. W przypadku zgłaszania się większej ilości pacjentów do GLD CAS, kierownik Ambulatorium wyznacza dodatkowego (dodatkowych) lekarzy do pełnienia funkcji lekarzy GLD.

  15. Jeśli w czasie badania pacjenta okaże się, że jest on chory na chorobę zakaźną, należy bezzwłocznie skierować go do izby przyjęć oddziału zakaźnego właściwego szpitala chorób zakaźnych lub kliniki chorób zakaźnych. pomieszczeniach poradni przeprowadzić doraźną dezynfekcję.

  16. Kierownicy Poradni specjalistycznych są zobowiązani ustalić maksymalną ilość terminów do leczenia dla pacjentów pierwszorazowych.

  17. Kierownicy Poradni lub upoważnieni przez nich lekarze wyznaczają terminy do leczenia pacjentów w ramach dydaktyki klinicznej.

  18. Pacjenci zdyskwalifikowani do leczenia przez lekarza poradni specjalistycznej, nie zakwalifikowani do leczenia specjalistycznego, a wymagający leczenia ambulatoryjnego przekazywani są z odpowiednimi wskazaniami dotyczącymi dalszego sposobu postępowania do CAS lub innej poradni.

  19. Świadczeniodawcy nie zakwalifikowani do leczenia w UKS w miarę potrzeby otrzymują niezbędną pomoc doraźną oraz są informowani przez lekarzy o dalszym sposobie postępowania.

  20. Leczenie specjalistyczne może być podjęte po zakończonym, wymaganym leczeniu przygotowawczym z zakresu innych specjalności, o czym zadecyduje Kierownik lub osoba przez niego upoważniona (np. leczenie protetyczne lub ortodontyczne po zakończonym leczeniu chirurgicznym i zachowawczym).

  21. Pacjent może być poddany jakimkolwiek zabiegom stomatologicznym, leczeniu jedynie wówczas, gdy wyrazi na to zgodę w formie pisemnej.

  22. Jeżeli chory nie ukończył szesnastego roku życia, , wymagana jest zgoda jego prawnych opiekunów. W przypadku pacjentów między 16 a 18 r. ż. lekarz ma obowiązek uzyskania równoległej zgody na leczenie od opiekuna prawnego oraz pacjenta małoletniego. Umowę z Kliniką o wykonanie odpłatnych procedur medycznych w stosunku do pacjentów, którzy nie ukończyli 18 roku życia, zawierają ich przedstawiciele ustawowi, którzy ponoszą za te świadczenia pełną odpowiedzialność finansową.

  23. Jeżeli konsultowany/leczony w Klinice pacjent wymaga kontynuacji leczenia w szpitalu, Lekarz Poradni po zbadaniu chorego i po ustaleniu w porozumieniu ze szpitalem możliwości przyjęcia pacjenta do szpitala, udziela w miarę potrzeby pomocy i kieruje pacjenta do szpitala.

  24. Konsultacje specjalistyczne prowadzone są przez Kierownika Poradni lub osobę przez niego wyznaczoną i odbywają się w uzgodnionym wcześniej terminie,

  25. Leczenie w Klinice kończy obowiązkowa wizyta kontrolna.

  26. Zasady i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia są wywieszane w formie informacji w dostępnym miejscu (tablica ogłoszeń).

  27. Zakres świadczeń dla osób objętych ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obejmuje gwarantowane świadczenia zdrowotne wg procedur wyszczególnionych w umowie zawartej z NFZ.

  28. Pacjentów przywiezionych do Kliniki w następstwie wypadku rejestruje się w GLD CAS lub Poradni Chirurgii Stomatologicznej (lub innej poradni) i równocześnie powiadamia posterunek policji, a także właściwą stację pogotowia ratunkowego (jeżeli chory nie został przywieziony przez zespół ratunkowy). Obowiązek ten spoczywa na kierowniku poradni (lub osobie, która zastępuje kierownika danej poradni).

  29. Jeżeli lekarz przy badaniu chorego poweźmie uzasadnione podejrzenie, że uszkodzenie ciała lub zaburzenie czynności pozostaje w związku z usiłowaniem zabójstwa, samobójstwa lub zatrucia, albo spowodowaniem przez inną osobę uszkodzenia ciała lub jego rozstroju, jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić o danym przypadku policję lub dyżurnego prokuratora.

  30. Pacjenci przyjmowani do Kliniki powinni podać wymagane dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres, nr PESEL i kontaktowy nr telefonu. W przypadku, gdy pacjent jest małoletni, powyższe dane należy pobrać od jego przedstawiciela ustawowego.

  31. Pacjent nieubezpieczony jest zobowiązany do ponoszenia opłat za udzielane świadczenia.

  32. Pacjent kierowany do Poradni specjalistycznej, powinien przejść instruktaż higieny jamy ustnej lub/i mieć wykonane zabiegi sanitarno-higieniczne nadzorowane przez lekarza.

 3. Warunki współdziałania pomiędzy jednostkami i komórkami organizacyjnymi Kliniki.

  1. Poszczególne jednostki i komórki organizacyjne Kliniki zobowiązane są do wzajemnej współpracy w celu zapewnienia sprawnego i kompleksowego udzielania stomatologicznych świadczeń zdrowotnych.

  2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1, wykonywane są także konsultacje w ramach leczenia specjalistycznego przez lekarzy specjalistów Poradni dla pacjentów innych Poradni Kliniki, a także gdy jest to uzasadnione planem leczenia następuje objęcie leczeniem pacjenta z innej Poradni, w najbliższym możliwym terminie.

  3. Konsultacje pacjentów, o których mowa w ust. 2, odbywają się przez wyznaczonych przez Kierownika Poradni lekarzy zgodnie z ustalonym przez niego harmonogramem lub w przypadkach nagłych niezwłocznie po zgłoszeniu potrzeby takiej konsultacji.

  4. W przypadku konieczności wykonania pilnej konsultacji pacjenta jednej Poradni, lekarz kierujący uprzedza telefoniczne bądź osobiście uzgadnia termin konsultacji.

  5. Szczegółowe warunki współpracy o której mowa w ust.1 niniejszego paragrafu określa Dyrektor w drodze zarządzeń, komunikatów i poleceń służbowych.

 

X. PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA.

PRAWA PACJENTA

 1. Prawa pacjenta Kliniki wynikają z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 2. Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta o których mowa w ust. 1.

 3. Zbiór praw pacjenta pod nazwą Karta Praw Pacjenta jest umieszczony w widocznym miejscu w Klinice, na tablicy informacyjnej oraz w komórkach organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych, a także na stronie internetowej Kliniki. W przypadku pacjenta niemogącego się poruszać, personel Kliniki zapewnia mu możliwość zapoznania się z informacją o której mowa w zdaniu poprzednim.

 4. Dyrektor lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku prawa pacjenta do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami także ze względu na możliwości organizacyjne Kliniki.

OBOWIĄZKI PACJENTA

 1. Obwiązki Pacjenta wynikają z właściwych przepisów prawa oraz uwzględniają konieczność poszanowania praw i zapewnienie bezpieczeństwa innych pacjentów Kliniki. Pacjent ma w szczególności następujące obowiązki:

  1. odnoszenie się z szacunkiem do personelu Kliniki i innych pacjentów,

  2. przestrzeganie zasad higieny osobistej,

  3. zachowanie porządku w pomieszczeniach Kliniki oraz w bezpośrednim swoim otoczeniu,

  4. przestrzeganie zasad korzystania z urządzeń i pomieszczeń oddanych do dyspozycji pacjenta, a także aparatury medycznej, której pacjent używa,

  5. niezakłócania swoim zachowaniem spokoju innych pacjentów,

  6. przestrzegania zakazu spożywania alkoholu i narkotyków, innych środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wszelkich innych substancji podobnie działających,

  7. przestrzeganie zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie Kliniki,

  8. niewnoszenie na teren Kliniki i nie pozostawiania materiałów i substancji niebezpiecznych w szczególności łatwopalnych, wybuchowych, trujących i wszelkich o podobnym działaniu,

  9. w przypadku wyznaczonego terminu udzielenia stomatologicznych świadczeń zdrowotnych – wizyty, poinformowanie Kliniki o niemożności stawienia się w Klinice w wyznaczonym terminie lub rezygnacji ze świadczenia zdrowotnego.

 2. Pacjentów zakwalifikowanych do leczenia w Klinice obowiązuje ścisłe przestrzeganie ustalonych terminów wizyt.

 3. Pacjent ma obowiązek podporządkowania się zaleceniom dotyczącym procesu leczenia, a także poleceniom porządkowym personelu medycznego.

 4. W przypadku nie zastosowania się przez pacjenta do postanowień Regulaminu lub zachowania sprzecznego z przepisami prawa i nie dostosowania się do poleceń personelu medycznego lekarz Poradni lub inna upoważniona osoba ma prawo zawiadomić ochronę, ewentualnie Policję.

 

XI. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ LUB PRZEPISAMI ODRĘBNYMI, UDZIELANE ZA CZĘŚCIOWĄ LUB CAŁKOWITĄ ODPŁATNOŚCIĄ.

 1. Świadczenia płatne przez pacjenta mogą być udzielane we wszystkich wyodrębnionych komórkach strukturalnych Kliniki i dotyczą świadczeń spoza tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych, świadczenia wykonane poza systemem ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub świadczeń gwarantowanych udzielanych pacjentom nieubezpieczonym.

 2. Za świadczenia płatne są pobierane opłaty, zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora Kliniki cennikiem, będącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 3. Pacjent, któremu udzielane są odpłatne stomatologiczne świadczenia zdrowotne jest informowany przez personel medyczny komórki wykonujące, o warunkach udzielenia tych świadczeń oraz przedstawiany jest mu Cennik, o którym mowa w ust. 2.

 

XII. OBOWIĄZKI KLINIKI W PRZYPADKU ŚMIERCI PACJENTA.

 1. Wszystkie czynności przy zmarłym pacjencie oraz transport zwłok winny odbywać się z zachowaniem powagi i poszanowania godności zmarłego pacjenta jak i jego bliskich.

 2. Szczegółową procedurę postępowania w przypadku śmierci pacjenta określa Dyrektor w drodze Zarządzenia.

 3. Zasady transportu zwłok zmarłego pacjenta do pomieszczeń chłodni określa Klinika w umowie zawartej z podmiotem uprawnionym do transportu zwłok.

 4. Zasady przechowywania zwłok oraz ich wydawania osobom uprawnionym do pochowania zwłok określa podmiot, z którym Klinika zawarła umowę w tym zakresie. Podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzednim określa również wysokość opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym.

 5. O miejscu przewiezienia zwłok zmarłego pacjenta oraz o zasadach wynikających z ust. 4 personel medyczny Kliniki jest zobowiązany poinformować osobę wskazaną przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego lub inne osoby bądź instytucje uprawnione do pochowania zwłok.

 

XIII. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.

 1. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz opłaty za czynności i dokumenty, o których mowa wyżej, ustala Dyrektor w Cenniku świadczeń, w części dotyczącej udostępnienia dokumentacji medycznej, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Cennik opłat, o którym mowa w zdaniu poprzednim umieszczany jest w widocznym miejscu przy Kasie w budynku przy ul. Montelupich 4 w Krakowie w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią przez pacjentów a także przez inne osoby zainteresowane.

 2. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalane są zgodnie z art. 28 ust.4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

XIV. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W POWIĄZANIU Z REALIZACJĄ ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH I PROJEKTÓW NAUKOWO - BADAWCZYCH.

 1. Leczenie pacjentów w Klinice może być prowadzone w ramach:

  1. realizowanego:

   • programu studiów, zadań dydaktycznych,

   • programu szkolenia podyplomowego,

  2. realizowanych:

   • programów zdrowotnych,

   • programów naukowo – badawczych.

 2. Pacjent musi wyrazić pisemną zgodę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach określonych programów.

 3. Leczenie pacjentów w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych, programów zdrowotnych i naukowo - badawczych prowadzone jest po doborze metod leczenia, jak i stosowanych aparatów stomatologicznych w ilości zabezpieczającej dany program.

 4. Pacjenci wymienieni w pkt 2 muszą dostosować się do proponowanego terminarza leczenia.

 5. Pacjenci zakwalifikowani do leczenia w ramach dydaktyki przeddyplomowej przyjmowani są przez studentów pod nadzorem lekarzy, pracowników naukowo-dydaktycznych CM UJ, zatrudnionych w Klinice.

 

XV. WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI DIAGNOSTYKI, LECZENIA PACJENTÓW I CIĄGŁOŚCI POSTĘPOWANIA.

 1. Leczenie pacjentów innych podmiotów leczniczych odbywa się na podstawie skierowania wystawionego przez dany podmiot leczniczy.

 2. Leczenie pacjentów hospitalizowanych w innych podmiotach leczniczych, w siedzibach tych podmiotów, odbywa się na podstawie zawartych z tymi podmiotami umów.

 3. W przypadku braku stosownej umowy współdziałanie z innymi podmiotami leczniczymi opiera się na zasadach dobrej współpracy, zgodnie z postępowaniem ustalonym w konkretnym przypadku pomiędzy podmiotami leczniczymi. Okoliczności te odnotowywane są w dokumentacji medycznej. W szczególności dokumentacja medyczna zawiera dane lekarza dokonującego uzgodnień o dalszym postępowaniu wobec pacjenta, ich zakres oraz dane identyfikujące lekarza lub inną osobę podmiotu leczniczego, z którą dokonano ustaleń.

 4. Pacjent hospitalizowany w innym podmiocie leczniczym, przywieziony do Kliniki przyjmowany jest poza kolejnością.

 5. W przypadku zabiegów wykonywanych na rzecz pacjentów hospitalizowanych w innych podmiotach leczniczych, po wykonaniu świadczenia, Klinika wystawia fakturę dla jednostki kierującej.

 6. Wykonane świadczenia ponadstandardowe mogą być płacone przez pacjenta.

 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.02.2016 r.

 

Obowiązujęce cenniki: https://www.uks.com.pl/content/cenniki-swiadczen

Autor: 
Administrator (admin)
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, Styczeń 9, 2018 - 12:15
Liczba wyświetleń: 
5509