Jesteś tutaj

Statut

STATUT

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne, nazwa, siedziba

§1.

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie zwana dalej „Kliniką" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, posiadającym osobowość prawną, którego podmiotem tworzącym jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, zwany dalej „Uczelnią".

 2. Pełna nazwa Kliniki brzmi:
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie

  Klinika może używać nazwy skróconej:
  Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie

 3. Siedzibą Kliniki jest Miasto Kraków.

§2.

 1. Klinika posługuje się pieczęcią zawierającą pełną nazwę kliniki lub pieczęcią zawierającą nazwę skróconą, które mogą być uzupełniane między innymi określeniem komórek organizacyjnych kliniki, rodzajem udzielanych świadczeń.

 2. Klinika jest obowiązana umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych, w zakresie swojej działalności, do oznaczonych osób i organów, następujące dane:

  1. nazwę;

  2. oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności;

  3. siedzibę i adres;

  4. NIP;

  5. oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywane są akta rejestrowe Kliniki oraz numer w rejestrze.

§3.

Klinika działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą" oraz przepisów wydanych na jej podstawie;

 2. wpisu do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

 3. niniejszego Statutu.

 

Rozdział II
Cele i zadania

§4.

 1. Podstawowym zadaniem statutowym Kliniki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych, w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych Uczelni, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia, a także promocją zdrowia.

 2. Klinika uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny, na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz może uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym przedstawicieli innych zawodów. Jest przy tym obowiązana do udostępnienia Uczelni jednostek organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia kształcenia przed i podyplomowego w zawodach medycznych.

 3. Klinika może uczestniczyć w realizacji zadań i programów zdrowotnych oraz naukowych zlecanych przez instytucje naukowe, zakłady pracy, organizacje społeczne, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty.

 4. Klinika może również uczestniczyć w wykonywaniu zadań mających na celu podnoszenie wiedzy i standardów świadczeń medycznych; w tym zakresie Klinika może prowadzić badania naukowe oraz uczestniczyć w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach tego typu.

§5.

Szczegółowe zasady wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 4 ust. 1, określa umowa zawarta między Kliniką a Uczelnią.

§6.

 1. Do zadań Kliniki należy w szczególności:

  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii, w tym świadczeń diagnostycznych, w ramach specjalności jej jednostek organizacyjnych;

  2. udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych Uczelni oraz w miarę możliwości, także innych podmiotów prowadzących taką działalność, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów;

  3. prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną;

  4. prowadzenie działalności o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym, w szczególności praktycznej nauki zawodów medycznych;

  5. prowadzenie działalności o charakterze naukowym i badawczo-rozwojowym.

 2. Klinika może podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami, działającymi na rzecz ochrony zdrowia, kształcenia i doskonalenia kadr medycznych oraz krajowymi lub międzynarodowymi organizacjami, realizującymi cele należące do zakresu działalności Kliniki, a także może być członkiem takich organizacji.

 3. Klinika realizuje zadania na rzecz obronności państwa, wynikające z odrębnych przepisów, w tym uczestniczy w systemie obrony cywilnej.

 4. Klinika może zawierać umowy na prowadzenie badań, w szczególności badań klinicznych, w oparciu o obowiązujące przepisy.

§7.

 1. Klinika może prowadzić określoną, wyodrębnioną organizacyjnie działalność inną niż działalność lecznicza, na zasadach określonych w ustawie.

 2. Klinika może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie oraz innych właściwych przepisach, która może w szczególności polegać na:

  1. najmie lub dzierżawie aktywów trwałych;

  2. prowadzeniu usług związanych z zakwaterowaniem;

  3. prowadzeniu usług związanych z wyżywieniem;

  4. wykonywaniu usług transportowych;

  5. prowadzeniu usług parkingowych i innych wspomagających transport;

  6. udzielaniu dziennej lub całodobowej opieki nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, w tym prowadzeniu żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola;

  7. prowadzeniu działalności sportowej i rekreacyjnej;

  8. organizowaniu zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów naukowych, kursów i innych form kształcenia;

  9. realizacji badań, w tym badań klinicznych;

  10. udostępnianiu danych statystycznych i ich opracowań;

  11. udzielaniu konsultacji, wydawaniu opinii i ekspertyz oraz testowaniu nowych rozwiązań, a także doradztwie związanym z zarządzaniem;

  12. udziale w projektach krajowych i zagranicznych, realizujących cele i zadania w obszarze naukowo - badawczym oraz edukacyjno-szkoleniowym;

  13. wykonywaniu przeglądów technicznych i serwisów aparatury medycznej;

  14. działalności informacyjno-promocyjnej, reklamowej lub wydawniczej;

  15. sprzedaży m.in. wyrobów medycznych, publikacji.

 3. Klinika może udzielać odpłatnych świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem ust. 4.

 4. Prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1-3, nie może ograniczać dostępności i poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów.

 

Rozdział III
Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§8.

Klinika udziela świadczeń zdrowotnych w rodzajach określonych w § 6 ust. 1 w zakresie specjalności jej jednostek organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych i programów zdrowotnych.

§9.

Sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych w Klinice określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę Społeczną.

 

Rozdział IV
Organy i ich zadania

§10.

Organami Kliniki są:

 1. Rada Społeczna.

 2. Dyrektor;

§11.

 1. Dyrektor jest jednoosobowym organem kierującym i zarządzającym Kliniki oraz reprezentującym Klinikę, z zastrzeżeniem ust. 6.

 2. Do kompetencji Dyrektora należą sprawy niezastrzeżone przepisami szczególnymi dla innych organów.

 3. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Kliniki i ponosi za nie odpowiedzialność.

 4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Kliniki.

 5. Dyrektor może upoważnić pracowników Kliniki na podstawie pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień przewidzianych dla niego niniejszym Statutem.

 6. Dyrektor składa oświadczenia woli dotyczące dyspozycji mieniem i podejmuje zobowiązania finansowe Kliniki, przy kontrasygnacie finansowej Głównego Księgowego.

§12.

 1. Do obowiązków i uprawnień Dyrektora należy w szczególności:

  1. organizowanie pracy Kliniki w sposób zapewniający osiągnięcie celów oraz realizację zadań statutowych;

  2. należyta gospodarka mieniem własnym lub przekazanym Klinice do użytkowania;

  3. prowadzenie polityki personalnej Kliniki, w tym nadzór nad wykonywaniem zadań, zatrudnianie i zwalnianie pracowników;

  4. należyte gospodarowanie środkami publicznymi Kliniki;

  5. wydawanie aktów wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Kliniki;

  6. tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych Kliniki, jak i działających w jej obrębie zespołów, komisji i innych struktur, a także określanie zasad oraz warunków działania i współdziałania tych struktur;

  7. współpraca z organizacjami związkowymi i zawodowymi działającymi na terenie Kliniki.

  8. sporządzanie i przekazywanie Uczelni, w terminie do dnia 31 maja każdego roku, raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Kliniki.

 2. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje Rektor Uczelni, na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

 3. Rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem dokonuje Rektor Uczelni, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

 4. Dyrektorowi przysługuje prawo do przedstawiania Uczelni opinii i wniosków w sprawach zastrzeżonych do kompetencji Uczelni, a wywołujących skutki dla działalności Kliniki.

§13.

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Uczelni oraz doradczym Dyrektora.

§14.

Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rektor Uczelni.

§15.

W skład Rady Społecznej wchodzą:

 1. przewodniczący - przedstawiciel Rektora Uczelni;

 2. członkowie:

  1. przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia,

  2. przedstawiciel wojewody,

  3. przedstawiciel przewodniczącego zarządu samorządu województwa,

  4. przedstawiciel okręgowej rady lekarskiej,

  5. przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych,

  6. osoby powołane przez Senat Uczelni w liczbie nieprzekraczającej 5.

§16.

Do zadań Rady Społecznej należy:

 1. przedstawianie Uczelni wniosków i opinii w sprawach:

  1. zbycia aktywów trwałych,

  2. zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

  3. związanych z przekształceniem lub likwidacją Kliniki, rozszerzeniem lub ograniczeniem jego działalności,

  4. przyznawania Dyrektorowi nagród,

  5. rozwiązania z Dyrektorem stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej;

 2. przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:

  1. planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

  2. rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

  3. kredytów bankowych lub dotacji,

  4. podziału zysku,

  5. zbycia aktywów trwałych,

  6. zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

  7. regulaminu organizacyjnego;

 3. uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie go do zatwierdzenia Uczelni;

 4. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

 5. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

 6. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie oraz Statucie.

§17.

 1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

 2. Członek Rady Społecznej może złożyć na ręce Rektora rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Społecznej. Rektor przyjmuje rezygnację powołując nowego członka Rady Społecznej.

 3. Odwołanie członków Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić na wniosek organów określonych w § 15 pkt. 2 a - e.

 4. Szczegółowe zasady zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej.

§18.

Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Senatu Uczelni.

 

Rozdział V
Struktura organizacyjna

§19.

 1. Strukturę organizacyjną Kliniki tworzą:

  1. jednostki i komórki organizacyjne związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

  2. jednostki i komórki organizacyjne działalności ekonomiczno-administracyjnej i technicznej zapewniające obsługę Klinice;

  3. jednostki prowadzące działalność, o której mowa w § 7 Statutu.

 2. Jednostkami i komórkami organizacyjnymi na bazie, których wykonywana jest działalność dydaktyczna i badawcza kierują pracownicy Kliniki zatrudniani i podlegający Dyrektorowi.

 3. Za działalność dydaktyczną i badawczą Uczelni, prowadzoną w Klinice, odpowiadają kierownicy katedr, klinik, zakładów i pracowni, będący pracownikami Uczelni.

§20.

Struktura organizacyjna Kliniki w układzie podstawowym stanowi załącznik do niniejszego Statutu.

§21.

Regulamin organizacyjny Kliniki określa szczegółową strukturę organizacyjną jednostek i komórek organizacyjnych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz jednostek i komórek organizacyjnych działalności ekonomiczno-administracyjnej i technicznej, a także szczegółowy zakres zadań tych jednostek i komórek.

 

Rozdział VI
Mienie i gospodarka finansowa

§22.

 1. Klinika jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, pokrywającym koszty działalności i regulującym zobowiązania z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów.

 2. Gospodarka finansowa Kliniki prowadzona jest według zasad określonych w ustawie oraz w oparciu o właściwe przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.

§23.

 1. Wartość majątku Kliniki określają:

  1. fundusz założycielski,

  2. fundusz zakładu.

 2. Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonego Klinice części mienia, Uczelni, w tym przekazanego w nieodpłatne użytkowanie.

 3. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Kliniki po odliczeniu funduszu założycielskiego.

§24.

Podstawą gospodarki finansowej Kliniki jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora.

§25.

 1. Klinika sama decyduje o podziale zysku.

 2. Klinika pokrywa we własnym zakresie stratę netto poprzez zmniejszenie o jej wartość funduszu zakładu, o którym mowa w §23 ust. 1 pkt.2.

 3. Jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto Dyrektor, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program naprawczy, z uwzględnieniem raportu, o którym mowa w §12 ust. 1 pkt.8, na okres nie dłuższy niż 3 lata, i przedstawia go Uczelni w celu zatwierdzenia.

§26.

Klinika gospodaruje posiadanym mieniem.

§27.

 1. Klinika może uzyskiwać środki finansowe:

  1. z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;

  2. z wydzielonej działalności innej niż wymieniona w pkt. 1, jeżeli statut przewiduje prowadzenie takiej działalności;

  3. z odsetek od lokat;

  4. z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;

  5. na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117 ustawy;

  6. na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;

  7. na pokrycie straty netto, o której mowa w art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy.

 2. Umowy dotyczące odpłatnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być również zawierane przez zakład ubezpieczeń działający na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1170 ze zm.).

§28.

Na zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej, w której prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze względu na treści kształcenia, Uczelnia otrzymuje finansowanie z budżetu państwa w formie dotacji.

§29.

Klinika ubezpiecza prowadzoną działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§30.

 1. Niniejszy Statut uchwalony został przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 29 listopada 2017 roku i wchodzi w życie z dniem nadania.

 2. Traci moc dotychczasowy Statut Kliniki.

Autor: 
Administrator (admin)
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, Styczeń 9, 2018 - 11:42
Liczba wyświetleń: 
2033